Novada ziņas
Ģerbonis

Jelgavas novada pašvaldība organizē nomas objektu piedāvājumu atlasi telpu nomai bibliotēkas darbības nodrošināšanai Vecsvirlaukā, Jaunsvirlaukas pagastā.

Piedāvājumu atlase tiek organizēta  saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191 „Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”.

Nomnieka nosaukums, adrese un kontaktpersona. 

Nomnieks: Jelgavas novada pašvaldība.

Kontaktpersonas:

1. Par piedāvājumu iesniegšanas un atlases kārtību – Elita Andrasone, tālr. +371 27839292, epasts: elita.andrasone@jelgavasnovads.lv

2. Par nomas telpu tehniskajām prasībām – Anita Liekna, mob.t. +37129275229,  e-pasts: anita.liekna@jelgavasnovads.lv

Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta.

Vecsvirlaukā, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā.

Nomas objekta izmantošanas mērķis.

Bibliotēkas darbības nodrošināšana. 

Paredzamā nomas līguma termiņš.

31.12.2027. ar  tiesībām, nepieciešamības gadījumā, pagarināt līguma termiņu. 

Nepieciešamā platība.

Nepieciešamās telpas:

1) Telpa ne mazāka par 18 m2 bibliotēkas krājuma izvietošanai.

2) Vismaz 3 papildu telpas, kuras var pielāgot dažādiem lietošanas mērķiem (kabinets, lasītava, noliktava).

Nepieciešamais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis un ēkas tehniskais stāvoklis.

Telpu faktiskās lietošanas uzsākšanas brīdī ēkas (telpu) tehniskajam stāvoklim jābūt atbilstošam tūlītējai izmantošanai bez kapitālā remonta nepieciešamības nomas līguma darbības laikā, telpām jābūt lietošanas kārtībā, labā tehniskā un vizuālā stāvoklī bez nepieciešamības veikt papildu remontdarbus.

Minimālās prasības:

1) Elektrības pieslēgums;

2) Siltumapgādes tīkls;

3) Telekomunikāciju pieslēgums.

Citas prasības, tai skaitā specifiskas prasības telpu nomas uzsākšanas brīdī.

1) Atbilstošs apgaismojums un mikroklimats, tai skaitā gaisa temperatūra telpās atbilstoši normatīvo aktu regulējumam;

2) Vēdināmas telpas; 

3) Labs telpu vizuālais stāvoklis (bez sienu, griestu, grīdas u.c. defektiem).

Apkārtējā vide un infrastruktūra 

1) Āra apgaismojums pie ieejas;

2) Sabiedriskā transporta pieejamība blakus nomas objektam (ne tālāk kā 300 m no nomas objekta).

Nomas objekta piedāvājuma iesniegšanas termiņš.

Piedāvājumi noformējami atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191 „Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” prasībām.

Iznomāšanas pretendents piedāvājumu (pielikums – iesniegšanas, izvērtēšanas kārtība) iesniedz 20 (divdesmit) darba dienu laikā no nomas sludinājuma publicēšanas Jelgavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv, t.i. piedāvājums iesniedzams slēgtā aploksnē Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā ēkā Pasta iela 37, Jelgavā līdz 2023.gada 25.janvārim plkst.17.00 vai atsūtot pa pastu uz adresi: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 (pasta zīmoga datums). Uz aploksnes jānorāda adresāts, Iznomāšanas pretendenta nosaukums un kontaktinformācija, atsauce uz nomas sludinājumu.