Sociālā joma
Paveiktais deinstitucionalizācijas projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros

Deinstitucionalizācijas (DI) projektu visā Latvijā īsteno pieci Plānošanas reģioni: Rīgas, Vidzemes, Zemgales, Kurzemes un Latgales. Katram reģionam ir savs projekts ar savu nosaukumu, savām veiksmēm un saviem projekta īstenotājiem.

Zemgales Plānošanas reģions īsteno deinstitucionalizācijas projektu “Atver sirdi Zemgalē” (vienošanās nr. 9.2.2.1/15/I/001). Nosaukuma izvēle atspoguļo projekta dziļāko būtību – ar atvērtību un pieņemošu attieksmi izturēties pret tiem, kurus dzīve nav saudzējusi. Lai saņemtu pakalpojumus DI projektā, vispirms vajadzīgs individuālais izvērtējums. “Atver sirdi Zemgalē” tas veikts*:

 • 392 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT);
 • 387 pieaugušajiem ar invaliditāti, kam ir garīga rakstura traucējumi (GRT);
 • 239 bērniem sociālās aprūpes iestādēs.

Pēc izvērtēšanas katram tiek izstrādāts atbalsta plāns, kurā paredzēti sabiedrībā balstīti pakalpojumi, lai uzlabotu cilvēka dzīves kvalitāti un nodrošinātu iespējami patstāvīgu dzīvi.

Sabiedrībā balstītus pakalpojumus projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros sākušas saņemt 166 pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem*:

 • aprūpi mājās (25);
 • dienas aprūpes centra pakalpojumus (69);
 • specializētās darbnīcas pakalpojumus (19);
 • grupu mājas pakalpojumus (12);
 • īslaicīgu sociālās aprūpes jeb “atelpas brīža” pakalpojumus (5);
 • speciālistu konsultācijas un individuālo atbalstu (109);
 • atbalsta grupas un grupu nodarbības (39).

Pakalpojumus sākuši saņemt 299 bērni ar funkcionāliem traucējumiem*:

 • aprūpes pakalpojumus (114);
 • “atelpas brīža” pakalpojumus (31);
 • sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (249);
 • dienas aprūpes centra pakalpojumu (3)

168 bērnu ar invaliditāti vecāki* saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Lai uzlabotu dzīves kvalitāti iestādēs, ir izvērtēti visi bērnu sociālās aprūpes centri un izstrādāti priekšlikumi to reorganizācijai.

Lai veicinātu deinstitucionalizācijas procesa īstenošanu, veicinātu sabiedrības attieksmes un rīcības maiņu attiecībā pret DI mērķa grupām un to vajadzībām, realizēta virkne izglītojošu, informējošu un integrējošu pasākumu: informatīvi sarunu vakari potenciālajām uzņemošajām ģimenēm – adoptētājiem, aizbildņiem, audžuvecākiem (7), pieredzes apmaiņas braucieni esošajiem un potenciālajiem sabiedrībā balstīto pakalpojumu sniedzējiem un politiķiem (5), integrējoši pasākumi un nometnes bērniem, kas aug ģimenēs un ārpusģimenes aprūpē (5) un bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm (4).

Daudzu pakalpojumu sniegšanai vajadzīga atbilstoša infrastruktūra, kur lielākā loma ir pašvaldību ieinteresētībai un iesaistei, lai ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) atbalstu savā teritorijā veidotu iekļaujošas sabiedrības modeli atbilstošu vidi. Sākot no 2020. gada savu darbību uzsākusi virkne sabiedrībā balstītu pakalpojumu, kas saistīti ar pašvaldību infrastruktūras projektu  īstenošanu un projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros  tajos sākta pakalpojumu sniegšana:

 • daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs LAIPA, Jelgavas novada Kalnciemā ar dienas aprūpes centru, grupu dzīvokļiem un specializēto darbnīcu pieaugušiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem;
 • ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums bērniem ārpusģimenes aprūpē, Elejā, Jelgavas novadā;
 • dienas aprūpes centrs BĒNE bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, Bēnē, Dobeles novadā;
 • sociālo pakalpojumu centrs ZĪLE ar dienas aprūpes centru pieaugušiem ar garīga rakstura traucējumiem un silto smilšu terapijas istabu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, Ānes ciematā, Jelgavas novadā;
 • dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem Rundālē, Bauskas novadā;
 • dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem; grupu dzīvokļi cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, Pļaviņās, Aizkraukles novadā.
 • grupu dzīvokļi cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem Neretā, Aizkraukles novadā*.

Balstoties cilvēku vajadzībās, izstrādāts Deinstitucionalizācijas plāns, kas paredz jaunu pakalpojumu izveidi. Plānotais jaunveidojamo pakalpojumu izvietojums Zemgales plānošanas reģionā.

ESF projekta “Atver sirdi Zemgalē” ieviešanas laiks ir no 2015. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 31. decembrim. Projekta kopējās izmaksas ir 9 412 350,00 EUR, no kuriem 85% ir ESF līdzfinansējums (8 000 497,43 EUR) un 15% Valsts budžeta finansējums (1 411 852,57 EUR).
Vairāk informācijas: ESF projekta “Atver sirdi Zemgalē” vadītāja Dace Strautkalne
Tālr. +371 28807929, e-pasts: dace.strautkalne@zpr.gov.lv
Saites: atversirdi.lvfacebook

* Apkopotie dati – 01.08.2021.
Publicitātes attēls: Paxel.com