Foto

Paziņojums par SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" plānotās darbības – sadzīves atkritumu poligona "Brakšķi" infrastruktūras paplašināšanas (jaunas krātuves izveides) Jelgavas novadā, Līvbērzes pagastā precizētā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Paredzētā darbība: Sadzīves atkritumu poligona "Brakšķi" infrastruktūras paplašināšana (jaunas krātuves izveide) Jelgavas novadā, Līvbērzes pagastā

Paredzētās darbības ierosinātāja: SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" (reģ. nr. 43603022128, Dobeles šoseja 34, Jelgava, LV-3007, tālr. 6 302 601 0, e-pasts: jkp@komunalie.lv)

Paredzētā darbības vieta: Jaunas krātuves izveide paredzēta virzienā uz Z no esošā poligona teritorijas, tā pieguļošajā teritorijā 10 ha platībā, Jelgavas novadā, Līvbērzes pagastā, zemes vienības daļā ar kadastra nr. 5462 010 0688 8001

Pamatojums ietekmes uz vides novērtējuma procesa veikšanai: Vides pārraudzības valsts biroja 2020. gada 14. maija lēmumu Nr. 5-02/3

Sagatavotā Ziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums: Sadzīves atkritumu poligona "Brakšķi" infrastruktūras paplašināšana (jaunas krātuves izveide) Jelgavas novadā, Līvbērzes pagastā. 2024. gada 2. aprīlis

Ziņojuma izstrādātāja: AS "VentEko" (reģ. Nr. 41203008864, juridiskā adrese: Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3601)

Informācija par IVN procedūru: Sākotnējā sabiedriskā apspriešana notika laika periodā no 2020. gada 10. augusta līdz 2020. gada 31. augustam. Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas laiks no 2023. gada 14. augusta līdz 2023. gada 13. septembrim.

Ar sagatavoto Ziņojumu var iepazīties internetvietnē www.venteko.com

Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2024. gada 3. aprīlī.