Novada ziņas

SIA “Jelgavas novada KU”, reģistrācijas Nr.40003410894, juridiskā adrese: Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, 2023.gada 24.aprīlī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2016.gada 14.janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/2 ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Sabiedriskā pakalpojuma veids Spēkā esošais tarifs eiro (bez PVN) Piedāvātais tarifs eiro (bez PVN) Tarifa Samazinājums /palielinājums (%)
Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs (JNKU) 1,67 1,62 -3%
Kanalizācijas pakalpojumu tarifs (JNKU) 1,98 2,15 8%
Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs (Ozolnieku KU) 0,81 1,62 100%
Kanalizācijas pakalpojumu tarifs (Ozolnieku KU) 1,49 2,15 44%

 

Piedāvātie tarifi varētu stāties spēkā ar 2023.gada 1.septembri. Tarifu izmaiņas ir saistītas ar visas Jelgavas novada ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas nodošanu SIA “Jelgavas novada KU”, pārņemot Ozolnieku, Cenu, Salgales pagastus, kā arī ar ūdenssaimniecības infrastruktūras remonta un atjaunošanas darbiem, kās atstājis ietekmi uz ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksām, un tās ir nepieciešamas, lai nodrošinātu centralizētās sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes pakalpojuma pieejamību mājsaimniecībām, un veicinātu dzīves vides kvalitātes uzlabošanu, kopš iepriekšējo tarifu apstiprināšanas. Lēmuma pieņemšanā tika izvērtēta sabiedrības zaudējumu rašanās un iespējamie draudi pakalpojumu ilgtspējā.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu lietotājs var iesniegt rakstveidā, nosūtot tos uz SIA “Jelgavas novada KU” juridisko adresi: Kastaņu ielā 2, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, vai nosūtot tos uz elektronisko pastu: jnku@jnku.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20) dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.