Projekti
Pedagogi no 10 pašvaldības izglītības iestādēm apmeklēja strukturētos kursus dažādās Eiropas Savienības valstīs

No š.g. 6.marta līdz 20.maijam septiņus dažādus strukturētos kursus dažādās tēmās apmeklēja 35 Jelgavas novada pedagogi, izglītības iestāžu vadītāji un Izglītības pārvaldes specialisti.

Strukturētie kursi ir intensīvas vienu līdz divu nedēļu apmācības pedagogiem un izglītības nozarē nodarbinātājiem kādā no Eiropas Savienības valstīm, kur piedalās kolēģi no citām valstīm. Kursu ietvaros notiek gan kādas īpašas metodes vai tēmas apguve, savstarpēja dalīšanās labā praksē un pieredzē, kolēģu iepazīšana no citām valstīm, citu valstu izglītības sistēmu izzināšana un sava redzesloka, tolerances paplašināšana, iepazīstot citu valstu vēsturi, kultūru, tradīcijas. Nereti kursu ietvaros pedagogi apmeklē dažādas izglītības iestādes, iepazīst mācību procesa organizāciju, skolas ikdienu. Kursi notika angļu vai vācu valodā.

Pēc strukturēto kursu apmeklēšanas, pedagogi un speciālisti dalās zināšanās un gūtajā pieredzē ar saviem kolēģiem izglītības iestādēs, kā arī izstrādā iepriekš noteiktu metodisko materiālu, atbilstoši novadā izvirzītajām prioritātēm un izglītības iestādes vajadzībām.

Inga Feldmane, Kalnciema vidusskolas skolotāja, kas kopā ar vēl divām kolēģēm apmeklēja kursus “Individuāls atbalsts neviendabīgās mācību grupās – jaunie mediji / digitalizācija” vācu valodā Dienvidtirolē atzīst:  “Kopumā kursos ieguvu jaunus impulsus un idejas , plašāku redzējumu informācijas tehnoloģiju lietojumā mācību procesā. Kursi man deva izpratni par Eiropas dimensiju. Pozitīva ir sadarbības uzsākšana ar citu valstu kolēģiem, kontaktu iegūšana, lai turpmāk apmainītos viedokļiem par aktualitātēm kursos apskatītajās jomās.”

Kalnciema pagasta vidusskolas direktore Anita Klupša kopā ar astoņām kolēģēm no Jelgavas novada izglītības iestādēm apmeklēja kursus “Līderība izglītībā” Portugālē. Kursu ietvaros bez teorētiskā kursa apguves, dalībnieki apmeklēja un vēroja darbu četrās dažādās izglītības iestādēs.  Pēc kursiem direktore atzīst: “Ļoti vērtīga bija saruna ar Portugāles skolas direktoru, lai saprastu skolas darbības organizēšanu. Liels ieguvums bija iespēja vērot angļu valodas nodarbību, kur skolēni prezentēja savus projekta darbus par vides jautājumiem. Skolēni arī mūs iepazīstināja ar skolas telpām un aprīkojumu.”

Strukturētos kursos Horvātijā “Personīgo prasmju pilnveidošana un emocionālās inteliģences paaugstināšana, izmantojot apzinātību” piedalījās 5 Jelgavas novada pedagogi un specialisti. Izglītības pārvaldes darbiniece Ilze Brakmane: “Izglītības jomā Eiropā, tāpat kā Latvijā, vērojama izglītības paradigmas maiņa - akcents šobrīd aizvien vairāk tiek likts uz vispārējo prasmju (soft skills) un emocionālās inteliģences attīstīšanu izglītojamajiem. Par izglītības vispārīgo mērķi tiek izvirzīts bērnu sagatavotība dzīvei, nevis, kā bija  iepriekš, kad primāri uzsvars tika likts uz zināšanu apguvi un  intelektuālo prasmju attīstību. Paralēli bērnu izglītošanai, par tikpat būtisku uzdevumu tiek izvirzīta pedagogu emocionālā higiēna, emociju kontrole un līdzsvarošana un psiholoģiskā  labizjūta. Izglītības procesa organizācijā tiek integrētas aizvien jaunas metodes, kas veicina sociāli emocionālo izglītošanu un emocionālo iesaistīšanu (piemēram, stāstu stāstīšana, spēļu radīšana un spēlēšana u.tml.) un apzinātības veicināšanu (piemēram, jogas elementu izmantošana, smadzeņu vingrošana, meditācija u.c.).”

Divu nedēļu kursos Prāgā par Eko izglītību un ilgtspējīgu attīstību piedalījās 5 Jelgavas novada skolu pedagogi un izglītības speciālists. Lasmā Geidāne atzīst: “Prāgas izglītības akadēmijas lektores Meralas Hircinas vadībā guvām informāciju par to, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu dzīves kvalitāti un to, ka mums ir jāizglīto vispirms sevi, tad izglītojamos un līdzcilvēkus, lai notiktu ilgtermiņa pārmaiņas mūsu dzīvēs, kas mazāk negatīvi ietekmētu vidi. Izskanēja aicinājums izglītības iestādes vīzijā un mācību saturā iekļaut jautājumus un aktivitātes par ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu, kā arī tika uzsvērta kritiskās domāšanas un sadarbības prasmju apguves nozīmība. Lektore aicināja pedagogus ikdienas darbā paust patiesas emocijas un dalīties ar reāliem, autentiskiem pieredzes stāstiem, jo tikai tā var ietekmēt izglītojamo un līdzcilvēku iesaisti aktīvā līdzdalībā. Vērtīgs bija ieteikums praksē izmantot līdzaudžu reālus pieredzes stāstus, piemēram, Grētas Tūnbergas uzrunas, kā arī klases vai grupiņas izglītojamo personīgos pieredzes stāstus par aktivitātēm un ieguldījumu vides saudzēšanā. Kursu laikā piedalījāmies dažādās aktivitātēs un spēlēs,  kas atraktīvā veidā ļāva iepazīt ANO ilgtspējīgās attīstības mērķu definīcijas, kā arī apkārtējā pilsētvidē saskatīt ilgtspējīgas attīstības iezīmes.


ERASMUS+ PROGRAMMAS PROJEKTA IETVAROS JELGAVAS NOVADA PEDAGOGI NO 10 PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM PAVASARĪ APMEKLĒJA STRUKTURĒTOS KURSUS DAŽĀDĀS EIROPAS SAVIENĪBAS VALSTĪS

Kursi tika apmeklēti Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta "Kvalitatīvas un pieejamas izglītības nodrošināšana Jelgavas novadā" ietvaros, kas tiek īstenots no 2020.gada 14.septembra līdz 2022.gada 13.decembrim. Projekta kopējais finansējums 88 292,00 EUR, ko 100% apmērā finansē Eiropas Komisija. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas atbildību.