Atbalsts Sociālā joma
Infografika

Spēkā stājušies Jelgavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 11 “Par sociālās palīdzības nodrošināšanu zemu ienākumu mājsaimniecībām”, kas nosaka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Jelgavas novada pašvaldībā. No 5. oktobra tas palielināts par 3 eiro un ir 439 eiro pirmajai vai vienīgajai personai un 307 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. 

Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu līmeņa celšanai paredzama labvēlīga ietekme uz iedzīvotājiem, jo lielāks iedzīvotāju skaits varēs pretendēt uz pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem un atvieglojumiem, piemēram, saņemt pabalstus bērna ēdināšanai izglītības iestādē, veselības aprūpei, sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai.

Septembra beigās Jelgavas novadā bija reģistrētas 154 maznodrošinātas mājsaimniecības, kurās dzīvo 220 personas, bet trūcīgas mājsaimniecības statusam atbilda 305 mājsaimniecības, kurās dzīvo 454 personas. 

Jelgavas novada Sociālā dienesta vadītāja vietniece Linda Ozola skaidro, ka būtiskas izmaiņas zema sliekšņa mājsaimniecību skaita ziņā novadā visticamāk nav gaidāmas, jo minimālo ienākumu sliekšņa paaugstinājums ir neliels. Līdz šim maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis Jelgavas novadā pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā bija noteikts 436 eiro, pārējām personām mājsaimniecībā – 304 eiro mēnesī. 

Ar 2023. gada 1. jūliju Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums paredz, ka pašvaldība ir tiesīga noteikt maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni ne augstāku par 80 procentiem no Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē publicētās minimālo ienākumu vidējās skaitliskās vērtības jeb mediānas, bet ne zemāku par trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni. Jelgavas novada pašvaldībā noteikts, ka pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā ienākumu slieksnis ir 70 procenti no Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē publicētās minimālo ienākumu vidējās skaitliskās vērtības, bet pārējām personām mājsaimniecībā tiks piemērots koeficients 0,7. 

Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa apmērs turpmāk tiks pārskatīts  reizi gadā. Tas saistīts ar Centrālās statistikas pārvaldes apkopotajiem datiem par minimālo ienākumu vidējo skaitlisko vērtību. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai pašvaldības tīmekļvietnes sadaļā Sociālā joma.