Izglītība Projekti
Foto

Nordplus programmas projekta Nr. NPJR-2023/10155 “Inclusion from the very start” ietvaros Jelgavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Pūcīte” pedagogi no š.g. 5. līdz 17. novembrim viesojās pie partneriem Somijā, Loimaa, lai piedalītos kolēģu organizētos ēnošanas un labās prakses pārņemšanas pasākumos.

Divu nedēļu garumā PII “Pūcīte” pedagogi, vērojot kolēģu darbu un piedaloties dažādās uzņemošās iestādes organizētajās aktivitātēs, iepazina iekļaušanas jautājumu īstenošanas praksi Somijā, lai veicinātu labāku problēmas izpratni, sekmētu jaunu profesionālu darba rīku sagatavošanu un paaugstinātu iekļaušanas kvalitāti pašu iestādē. 

Par brauciena laikā pieredzēto informē PII “Pūcīte” pedagogi Inese Moldovane un Iveta Balode:
"Š.g. novembra pirmajā pusē, divu nedēļu garumā ņēmām dalību darba ēnošanas pasākumos Somijā, Loimā, Evaņģēliskās tautskolas (LEKO) Bērnu dienas aprūpes centrā. Mobilitātē devāmies ar mērķi labāk iepazīt sistemātiskās pieejas ieviešanas procesu darbā ar bērniem agrīnā bērnībā, apmainīties ar profesionālo pieredzi darbā par iekļaušanas jautājumiem, kā arī vērojot, piedaloties ikdienas rutīnā gūt pieredzi darbā ar bērniem Agrā bērnībā. Mūsu ikdiena norisa dārziņā, kurš sastāvēja no vienas grupas ar 10 bērniem, visbiežāk nāca 7 bērni dienā. 

Bērnu vecums tātad bija  no 1 līdz 6 gadiem, trīs no tiem bērni ar īpašām vajadzībām, no kuriem viens bērns ar piešķirtu speciālās izglītības programmu, divi ar iespējamiem traucējumiem (pēc vecāku sniegtās informācijas). Pārējie bērni bija dažādu tautību, kas tad arī radīja iekļaušanas grūtības. Bērniem ir grūtības ar mācību satura apguvi, uzvedību, ko rada arī valodas barjera. Ikdienā darbā ar bērniem tiek pielietota individuālā pieeja, viens pret viens, ko iespējams nodrošināt nelielā bērnu skaita dēļ. Galvenais vadmotīvs darbā: “Bērns drīkst būt bērns!”, neko viņam neuzspiežot. 

Dienas ritums tiek pielāgots bērnu vajadzībām, ņemot vērā individuālās attīstības īpatnības un konkrēto vecumposmu. Bērnu iekļaušana tiek īstenota, izmantojot dažādas pedagoģiskās metodes - rotaļnodarbības, individuālais darbs, grupu darbs, āra aktivitātes. Ar lepnumu varam uzteikt mūsu, Ozolnieku PII Pūcīte pedagogu profesionālo darbību, kas daudzējādā ziņā ir piemērs Loimaa pedagogiem, daloties pieredzē gan par āra nodarbībām, gan pirmsskolas izglītības satura īstenošanu, gan par mācību un audzināšanas procesa nodrošināšanu. 

Galvenie ieguvumi, atgriežoties no pieredzes apmaiņas brauciena, bija tādi, ka ikdienā lietojām angļu un krievu valodu, vērojām, kā somu kolēģi strādā ar bērniem ar īpašām vajadzībām, kādas metodes izmanto, lai iekļautu bērnus ar dažādām vajadzībām."

Projekts

“Inclusion from the very start” ir 1 gadīgs Nordplus programmas mobilitātes projekts, kura mērķis ir ir paaugstināt darba kvalitāti iekļaušanas jautājumos agrā bērnībā, pamatojoties uz adaptētas labās prakses piemēriem Somijas un Latvijas lauku apvidos. Vairāk informācijas par projektu skatīt šeit.