Projekti
Projekta “Mana Eiropas pašvaldība” noslēguma konferences galvenā tēma – inovācijas

Laikā no 27. līdz 29. septembrim Jelgavas novada pašvaldība organizēja Eiropas Komisijas programmas “Eiropa pilsoņiem” finansētā projekta “Mana Eiropas pašvaldība” noslēguma konferenci, kurā piedalījās projekta partneri no Francijas, Lielbritānijas, Polijas, Vācijas, Rumānijas, Jelgavas novada sadarbības pašvaldības pārstāvji no Jonišķiem (Lietuva), pieaicinātie eksperti, docētāji, studējošie un citi interesenti.

Noslēguma pasākuma darba kārtībā bija iekļauts arī seminārs projektā iesaistīto valstu pārstāvjiem, kur vadošā projekta partnera koordinatora (Graine d`Europe - Nante, Francija) vadībā darba grupa analizēja projekta izvirzīto mērķu korelāciju ar sasniegtajiem rezultātiem, lai vēlāk konferencē prezentētu konkrētos sasniegumus, aktivitātes un pasākumus, kuri organizēti saskaņā ar projekta izvirzīto mērķi – veicināt iedzīvotāju piederības sajūtu Eiropai dažādos jautājumos un radīt apziņu par līdzdarbošanās nepieciešamību Eiropas dimensijas kontekstā kultūras mantojuma, mākslas, politikas, tehnoloģiju un tūrisma jomās.

Konferences dienā Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja telpās dalībniekus uzrunāja Jelgavas novada priekšsēdētājs Ziedonis Caune, tādējādi arī atklājot starptautisko konferenci. Turpinājumā Rumānijas goda konsule Latvijā Ileana Rutmane uzsvēra eiropeiskās domāšanas nozīmi iedzīvotāju kultūras un inovāciju jomās.

Konferencē piedalījās projekta partneri, Latvijas Lauksaimniecības universitātes studenti un apmaiņas programmās studējošie nerezidenti, pašvaldības darbinieki un interesenti. Dienas kārtībā eksperti individuāli prezentēja projekta noslēguma konferences galveno tēmu – inovācijas tūrismā un uzņēmējdarbībā. Tematika un prezentācijas (angļu valodā):

Konferences noslēgumā tika prezentēti projekta rezultāti vietējā un Eiropas mērogā, ietverot tehniskos, finansiālos, sociālos, sadarbības un mākslinieciskos aspektus. Tāpat arī diskusijās projektā iesaistītie un pieaicināti jaunie partneri vienojās par turpmākās sadarbības veicināšanu un nākotnes plāniem.

Pasākuma plānotajā kultūras programmā dalībnieki varēja iepazīties ar Jelgavas un Jelgavas novada kultūrvēsturisko mantojumu, tautiskajām ieražām, bet konferences noslēguma dienā apmeklēja Nacionālo bibliotēku Rīgā, lai gūtu priekšstatu par latviešu tautas rakstītās kultūras mantojumu.

“Mana Eiropas pašvaldība (My European city)” ir pilsētu sadarbības tīkls, kas veicina pilsētu sadarbību, ideju apmaiņu un iedzīvotāju iesaisti kultūrvēsturiskā mantojuma un mūsdienu vērtību popularizēšanā, izceļot Eiropas kontekstu. Projektu “Mana Eiropas pašvaldība (My European City)!” finansē Eiropas Komisijas programma “Eiropa Pilsoņiem”. Projekta Nr. 556021-CITZ-1-2014-1FR-CITZ-NT, ieviešanas laiks: 01.11.2014. - 31.10.2016. Vairāk informācijas www.myeuropeancity.com.

Projekts finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Projekta "Mana Eiropas pašvaldība" noslēguma konference: