Projekti
Realizēs vairākus projektus sabiedriskiem mērķiem

Jelgavas novada pašvaldība jau tuvākajā laikā uzsāks vairāku projektu īstenošanu, kas paredz labiekārtošanas un infrastruktūras uzlabošanas darbus. Ieguldot pašvaldības budžeta finanses 48 533 EUR apmērā un piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projekta līdzekļus 93 714 EUR apmērā, iecerēts līdz nākamā gada beigām novadā ierīkot ielu apgaismojumus Kalnciema un Valgundes pagastos, autobusu pieturu nojumes izveidi Valgundē, gājēju ietvju labiekārtošanu Nākotnes ciemā, labiekārtot telpas Vircavas pagasta alternatīvās aprūpes pakalpojumu centram "Kamenītes”, kā arī iegādāties inventāru sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai novadā.

Sākotnēji visi projekta pieteikumi, kas tika iesniegti Lauku atbalsta dienestam, tapa sadarbībā ar Lauku partnerību “Lielupe”, kas projekta ideju izstrādē iesaistīja arī Jelgavas novada iedzīvotājus, izvērtējot rekomendācijas un ieteikumus dažādām ar vietējās dzīves attīstību saistītām idejām.

Konkretizējot projekta idejas, divi projekti paredz ielu apgaismojumu izbūves Kalnciema un Valgundes pagastos. Apgaismojuma izbūvi Kalnciema pagastā realizēs Jelgavas ielā, savukārt ielu apgaismojuma izveide Valgundē ietvers četru ielu līdz šim neapgaismotos  posmus – Liepu ielā, Dārza ielā, Smilšu ielā un Saules ielā. Jāteic, ka Valgundē projekts paredz izveidot arī nojumi autobusa pieturai Celtnieku ielā 24. Projektu īstenošanai nepieciešamais finansējums Kalnciemā plānots 56 120,79 EUR apmērā, ko sastāda ELFLA līdzfinansējums 27 000 EUR apmērā un pašvaldības līdzfinansējums 29 120,79 EUR apmērā. Savukārt Valgundes ciemā plānotie būvdarbi izmaksās 42 000 EUR, no kuriem ELFLA finansējums ir 27 000 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 15 000 EUR liels.

Trešais projekts, kas paredz infrastruktūras uzlabošanas darbus Glūdas pagastā, ir gājēju ietvju labiekārtošana Nākotnes ciemā apmēram 700 metru garumā un 1,2 metru platumā. Nākotnes ciems ir būvēts un veidots pagājušā gadsimta 70-tajos, 80-tajos gados, tolaik veidoti arī gājēju celiņi, kuri gadiem ritot jau nolietojušies. Jaunuzceltie celiņi tiks izbūvēti stratēģiski svarīgākajos ciema punktos, lai iedzīvotāji varētu droši un ērti nokļūt no dzīvesvietas uz pašvaldības iestādēm-pagasta pārvaldi, kultūras namu, pirmsskolas izglītības iestādi, pamatskolu, bibliotēku, Mūzikas un mākslas skolu, kā arī uz veikaliem, aptieku, ārstu praksi, frizētavu un autobusu pieturām. Plānots, ka gājēju celiņi Nākotnes ciemā tiks ieviesti līdz 2017. gada oktobrim. Kopējās izmaksas ir 30 000 EUR, no kurām ELFLA līdzfinansējums ir 27 000 EUR, savukārt pašvaldība no saviem budžeta līdzekļiem ieguldīs 3 000 EUR.

Kopš 2013.g. Vircavas pagastā darbojas alternatīvās aprūpes pakalpojumu centrs "Kamenītes", nodrošinot pakalpojumu pieejamību dažādām mērķa grupām. Centrā tiek piedāvāta iespēja izmazgāt veļu, izmantot dušu. Nodarbību laikā vecākiem tiek piedāvāts bērnu pieskatīšanas pakalpojums, organizēti semināri "Virtuves un sadzīves gudrībiņas" jaunajām ģimenēm, senioriem un bērniem, kas jau izveidojies par stabilu paaudžu kulinārijas klubiņu. Līdz nākamā gada augustam apstiprinātais Lauku atbalsta dienesta projekts paredz alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra " Kamenītes" telpu vienkāršoto atjaunošanu. Tā kā cilvēkiem ir liela interese iesaistīties dažādās radošajās darbnīcās un izglītojošos pasākumos, ir nepieciešamas papildus telpas, lai varētu dažādot sabiedriskās aktivitātes ar jauniem piedāvājumiem. Izstrādātais projekts paredz šīs pašas ēkas otrajā stāvā atjaunot un izremontēt papildus divas telpas. Iepriekš Vircavas pagasta pārvalde šīs telpas izmantoja darbinieku kabinetiem, bet, veicot pārstrukturizāciju, telpas ir atbrīvojušās. Atjaunotajās telpās tiks papildus sniegtas kulinārijas nodarbības, kā arī uzsāktas jaunas aktivitātes - šūšanas prasmju nodarbības jaunajām māmiņām, keramikas un foto mākslas nodarbības, mūžizglītības pasākumi. Transformējot galdus, varētu notikt arī robotikas un cita veida aktivitātes. Pēc telpu vienkāršotās atjaunošanas Jelgavas novada pašvaldība tās labiekārtos ar mēbelēm un nepieciešamo inventāru aktivitāšu darbībai. Kopējās projekta izmaksas ir 9876 EUR, no kurām ELFLA līdzfinansējums ir 8888 EUR, bet Jelgavas novada pašvaldība ieguldīs 987 EUR.

2013. gadā LEADER projekta ietvaros Jelgavas novada pašvaldība iegādājās viegli salokāmas teltis ar novada logo apdruku, kas kvalitatīvi kalpo jau trešo gadu un ir pierādījušas savu izturību un nepieciešamību izmantošanā, funkcionalitātē, kā arī novada atpazīstamības veicināšanā. Ar katru gadu Jelgavas novadā palielinās pasākumu un sabiedrības virzītu aktivitāšu skaits pagastos, tādēļ pašvaldība izstrādāja projektu “Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai Jelgavas novadā”. Projekta īstenošanas laikā tiks iegādātas teltis - 6x3 m un 3x3m ar Jelgavas novada logo, kas būs ievērojams ieguldījums daudzu pasākumu īstenošanā – gan bērnu svētkiem, gan novada, grāmatu, ražas un daudziem citiem svētkiem.  Projekta īstenošanai nepieciešamais finansējums ir 4250,73 EUR, no kuriem ELFLA finansējums ir 3825,65 EUR, savukārt pašvaldības līdzfinansējuma daļa būs 425,08 EUR.

Jāpiebilst, ka būvdarbi apstiprinātajiem projektiem tiks uzsākti pēc iepirkuma konkursa izsludināšanas beigām. Pašreiz diviem projektiem iepirkumi jau ir noslēgušies, proti, zināmi darba veicēji ir projektam “Jelgavas ielas apgaismojuma izbūve Kalnciemā”, tos veiks SIA “Mītavas elektra”, būvuzraudzību nodrošinās SIA “TELMS”, savukārt projektēšanas darbus veiks SIA “Metro”. Iela apgaismojuma izbūvi Valgundes ciemā nodrošinās SIA “Delpro”, savukārt projektēšanas darbus SIA “TELMS”, autoruzraudzības izmaksām pašreiz tiek veikta cenu aptauja. Projektiem “Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra " Kamenītes" telpu vienkāršotā atjaunošana” un “Gājēju ietvju labiekārtošana Nākotnes ciemā” iepirkumu konkursi tiks vēl sludināti. Bet projektam “Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai Jelgavas novadā” tiks veikta cenu aptauja.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē