Iedzīvotājiem
bilde

Jelgavas novada pašvaldība sagatavojusi un līdz 12. janvārim apspriešanai nodod saistošo noteikumu projektu "Jelgavas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi".

Saistošie noteikumi nosaka vienotu kārtību, kādā tiek veikta Jelgavas novada pašvaldības teritorijas kopšana, būvju uzturēšana un veicami teritorijas sakopšanas darbi nekustamā īpašuma teritorijā, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un nedzīvojamo namu publiskajā un privātajā teritorijā, veicama īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšana, kā uzturēt tajā esošās ēkas, kā tiek sniegts pašvaldības atbalsts piegulošo teritoriju kopšanā un tīrīšanā, kā arī paredzēta administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu. Saistošo noteikumu projekts izstrādāts, ņemot vērā iedzīvotāju visbiežāk izteiktās sūdzības un ieteikumus.

Ikviens iedzīvotājs aicināts paust savu viedokli par saistošo noteikumu projektu elektroniski, iesniedzot pašvaldības e-adresē, rakstot kā elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi dome@jelgavasnovads.lv, iesniedzot klātienē Jelgavas novada Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, kas darbojas novada pagastos un Jelgavā (Lielā iela 5/7), vai sūtot vēstuli pa pastu: Pasta iela 37, Jelgava, Latvija, LV-3001.

Iedzīvotāju komentāri, iebildumi, rosinājumi tiek uzklausīti, lai nepieciešamības gadījumā koriģētu esošo dokumenta redakciju un apzinātu problēmsituācijas. Pēc projekta apspriešanas saistošos noteikumus virza izskatīšanai domē.