Foto

Jelgavas novada pašvaldībā aizsākas darbs pie Izglītības ekosistēmas attīstības stratēģijas izstrādes 2024.-2029. gadam, lai veidotu daudzpusīgu, iedzīvotāju vajadzībām un aktuālajām tendencēm atbilstošu izglītības pakalpojumu pieejamību Jelgavas novada teritorijā. Stratēģija ietvers esošās situācijas izvērtējumu, kā arī stratēģisko un rīcību daļu.

“Šī dokumenta izstrādes mērķis ir atrast efektīvākos instrumetus, lai nodrošinātu visaptverošu un faktos balstītu jomas attīstību, kas ietver gan skolu tīkla, gan infrastruktūras attīstību, saimniecisko nodrošinājumu un pārvadājumus, kā arī kopējo izglītības kvalitāti. Izvērtējot esošo situāciju, piemēram, izglītojamo skaitu un demogrāfiskās prognozes, izglītībai pieejamos resursus, infrastruktūru, materiāli tehnisko bāzi, tehnoloģijas, pedagoģisko personālu, finanšu līdzekļus, iestāžu tīklu, katras izglītības iestādes stiprās un vājās puses, izglītojamo sasniegumus, tiks iezīmēts kopīgs redzējums, sava veida “karte”, kas ataino būtiskākos izaicinājumus, attīstības tendences un nepieciešamās rīcības izglītības nozarē kopumā, kā arī uzdevumus katrai izglītības iestādei atsevišķi, kas ņemami vērā, plānojot iestādes turpmāko darbību,” skaidro Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Strūberga.

Izglītības stratēģija paredz mācību darbā iekļaut gan STEM principus, apvienojot zinātni, tehnoloģijas, inženieriju, mākslu un matemātiku, gan iestrādāt efektīvus izglītības atbalsta un prevencijas principus, tostarp priekšlaicīgu mācību pamešanas riska novēršanu.

Stratēģijas izstrāde ilgs septiņus mēnešus un tās izstrādē līdzdarbosies gan jomu eksperti, gan iedzīvotāji - dokumenta publiskā apspriešana plānota augustā. Stratēģija stāsies spēkā nākamajā mācību gadā – no 2024. gada septembra.

Jelgavas novada Izglītības ekosistēmas attīstības stratēģijas 2024.-2029. gadam izstrādi par 29 600 eiro bez PNV veiks SIA ”Dynamic University”. Uzņēmums līdzīgu attīstības dokumentu jau izstrādājis vairākām pašvaldībām, piemēram, Siguldas, Talsu, Kuldīgas novadiem.