Projekti
Saņemts finansējums skolēnu mācību procesa atbalstam

Lai sniegtu atbalstu skolēniem un mazinātu Covid-19 pandēmijas radīto seku ietekmi uz mācību satura apguvi, no 8.novembra Jelgavas novada 15 izglītības iestādēm projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros piešķirts papildus finansējums no valsts budžeta 17 700 EUR apmērā. Tas ļaus nodrošināt papildu individuālas konsultācijas un atbalstīt bērnu individuālās kompetences.

Attālināto mācību process ir būtiski ietekmējis skolēnu mācību sasniegumus un psihoemocionālo veselību. Mācību viela nereti tiek apgūta tikai daļēji, jo bērniem dažādu iemeslu dēļ ir problēmas to apgūt patstāvīgi, tāpēc pieaudzis pieprasījums pēc pedagogu palīgiem klasēs un papildu atbalsta mācību satura apguvei.

“Nereti skolēniem ir vajadzīgs nevis atbalsta personāls, bet gan konsultatīvais atbalsts - skolotājs, kam bērns uzticas un kurš viņu “pabaksta” – atgādina par tuvojošos kontroldarbu, pajautā, vai ir izpildīti mājasdarbi, motivē un iedrošina. Projekta ietvaros 2021./22.mācību gadā iesaistītas 15 novada skolas, tostarp 223 skolēni. Individuālās konsultācijas novadā sniedz 111 pedagogi un 27 speciālisti - atbalsta personāls, kas sastāv no psihologiem, logopēdiem, speciālajiem pedagogiem, sociālajiem pedagogiem un pedagogu palīgiem. Pateicoties valsts piešķirtajam finansējumam, no 8.novembra pieaudzis skolēnu skaits, kas saņem individuālas konsultācijas un konsultatīvo atbalstu,” stāsta Plānošanas un attīstības departamenta Attīstības nodaļas Izglītības projektu vadītāja Lelde Šantare.

IKVD administrētais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Jelgavas novadā tiek īstenots no 2017.gada. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu izglītojamos ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Projekta ietvaros tiek nodrošināts individuālais atbalsts izglītojamiem, kuri varētu pārtraukt mācības finanšu resursu trūkuma dēļ, piemēram, tiek kompensēti izdevumi par transportu, ēdināšanu, dienesta viesnīcu, u.c. Tomēr galvenais projekta fokuss ir nevis īslaicīga finansiālās palīdzības sniegšana, bet gan ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšana, kas veido atbalstošu un iekļaujošu vidi ikvienam izglītojamam. Projektā iesaistītās Jelgavas novada skolas ir Aizupes pamatskola, Elejas vidusskola, Neklātienes vidusskola, Kalnciema pagasta vidusskola, Kalnciema vidusskola, Lielplatones internātpamatskola, Līvbērzes pamatskola, Sesavas pamatskola, Staļģenes vidusskola, Svētes pamatskola, Vilces pamatskola, Vircavas vidusskola, Vircavas vidusskolas Platones filiāle, Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola. Šogad pirmo reizi projektu īsteno arī Ozolnieku vidusskolā, Garozas pamatskolā un Salgales pamatskolā.