Projekti
Šķibes pamatskolas pedagogi uzsāk darbu Erasmus+ projektā “Matemātika pamatskolas skolotājiem”

Laika posmā no 22. līdz 25. janvārim, 2 Šķibes pamatskolas pedagogi kopā ar Attīstības nodaļas pārstāvi devās uz Santandersu Spānijā, lai piedalītos projekta pirmajā sanāksmē un pārrunātu ar projekta uzsākšanu saistītos organizatoriska un saturiska rakstura jautājumus.

2019. gada decembrī, parakstot sadarbības līgumu ar privāto pamatskolu Polijā “Klasyk”, tika uzsākts darbs Eiropas Komisijas programma Erasmus+ projektā Nr. 2019-1-PL01-KA201-065659 “Matemātika pamatskolas skolotājiem” (Eng: Mathematics for primary school teachers). Projekta mērķis ir attīstīt inovatīvus rīkus un metodes, lai atvieglotu un nodrošinātu motivējošu vidi matemātikas mācīšanā, ļaujot līdzsvarot algoritmisko un radošo spriešanas prasmju attīstīšanu. Pirmā projekta tikšanās notika Spānijā un to organizēja partnerorganizācija PASOS. Tā kā šī bija pirmā tikšanās projektā, tad sākumā iepazīti tika projekta partneri no Spānijas un Polijas, savukārt tālākajā dienas gaitā detalizēti tika apskatīti projekta mērķi un uzdevumi, kā arī pārrunāti plānotie intelektuālie rezultāti. Pirmā darba diena noslēdzās ar darbu sadali starp projekta partneriem un pasākumu termiņu nospraušanu. Projekta tikšanās otrajā dienā, 24. janvārī, apskatīti tika projekta finanšu jautājumi, sasniegto rezultātu izplatīšanas stratēģijas, apskatīti un izanalizēti iespējamie riski saistībā ar projekta realizāciju un pārskatīts projekta dzīves cikls. Tikšanās beidzās ar aktivitātes novērtēšanu. Nākamās aktivitātes plānotās š.g. martā, kad 2 Šķibes pamatsklas pedagogi dosies uz Poliju, lai iepazītos ar mācību metodēm un instrumentiem, kurus savā ikdienas darbā izmanto “Klasyk”. Kopumā projektā paredzēti 2 pedagogu pieredzes apmaiņas un apmācības braucieni, kā arī 2 tikšanās par organizatoriskajiem jautājumiem.

“Matemātika pamatskolas skolotājiem” ir 3 gadīgs projekts, kura laikā plānots izveidot pedagoģisku materiālu ar mācību metodēm matemātikas mācīšanas procesa uzlabošanai darbā ar 7-11 gadu veciem izglītojamiem, īsus didaktiskus video, kas skaidros metožu veiksmīgu pielietošanu un E-platformu, kurā būs atrodami materiāli par projekta laikā izstrādātajiem mācību rīkiem un metodēm.

Erasmus