Projekti
Skolvadības profesionālās pilnveides projekta dalībnieki gūst pieredzi ārvalstīs

Spānija, Lielbritānija un Islande – valstis, kurās Jelgavas novada izglītības iestāžu pārstāvji projekta ietvaros marta mēnesī apmeklēja, lai piedalītos profesionālās pilnveides un kvalifikācijas paaugstināšanas kursos.

Eiropas Komisijas programmas Erasmus+ projektā ar Nr. 2016-1-LV01-KA101-022488 “Skolvadības profesionālā pilnveide izglītības iestāžu piedāvājuma dažādības un kvalitātes veicināšanā” pavisam 10 novada pārstāvji no 8 izglītības iestādēm piedalījās mobilitātes braucienos, lai attīstītu daudzveidīgu un kvalitatīvu izglītības piedāvājumu skolās, palielinot skolu konkurētspēju un prestižu un novēršot audzēkņu priekšlaicīgu skolu pamešanu, turklāt īstenoti uzdevumi arī mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības uzlabošanā, izglītības piedāvājuma dažādošanā un izglītības iestāžu vadības kompetences pilnveidošanā.

Jelgavas novada pašvaldības 4 dažādu izglītības iestāžu (Glūdas pirmsskolas izglītības iestāde “Taurenītis”, Elejas pirmsskolas iestāde “Kamenīte”, Svētes un Aizupes pamatskolās) pārstāvji piedalījās kursos “Pamatskolas izglītība Lielbritānijā”, kas paredzēti pedagoģiskā personāla darbiniekiem, lai tiktos ar izglītības iestāžu vadību, personālu, vērotu nodarbības, iepazītos ar Linkolnas pilsētas Lielbritānijā izglītības iestāžu mācību programmām un mācību procesa organizēšanu. Kursu laikā pedagogi apmeklēja 10 dažādu pakāpju izglītības iestādes: vienu pirmsskolas izglītības iestādi bērniem no astoņu mēnešu vecuma, 7 iestādes sākumskolas bērniem no 4 līdz 11 gadu vecumam un 2 pamatskolas iestādes bērniem no 11 līdz 16 gadu vecumam. Liela uzmanība skolās tiek pievērsta vides drošībai un tam, lai skolas vide būtu droša un veicinātu mācīšanos – lai būtu atbilstošs aprīkojums, tajā skaitā datori, interaktīvās tāfeles, projektori, dokumentu kameras gan klasēs, gan zālēs, laboratorijās un darbnīcās, mācību materiāli, plakāti un informatīvi materiāli lielā formātā, skolēnu projektu darbi klašu un koplietošanas telpās. Tāpat arī mācību darbā liela nozīme ir pedagogu sadarbībai gan priekšmetu grupās, gan tādās grupās, kur satiekas pedagogi, kas māca vienas klases skolēnus. Kā ļoti svarīgs rādītājs skolas darbā tiek uzskatīts skolēnu apmeklējums un īpaša uzmanība tiek pievērsta emocionālajām un intelektuālajām vērtībām. Jāteic, ka skolēni ar un bez speciālajām vajadzībām ir iekļauti vispārizglītojošās klasēs. ir saskaņota pieeja, sadarbība un komandas darbs attiecībā un iekļaujošu izglītību. Atbalsta personāls, sadarbojoties ar klases pedagogiem, sastāda individuālos plānus izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās traucējumi un speciālas vajadzības. Visi pedagogi tāpat ir saņēmuši arī uzņemošās organizācijas “Global Learning Association” sertifikātu.

Savukārt kopā 3 pamatizglītības iestāžu pedagoģiskie darbinieki no Svētes pamatskolas, Aizupes pamatskolas un Lielplatones internātpamatskolas apmeklēja strukturētos kursus “Vērtēšana, lai mācītos. Radošas un daudzveidīgas 21.gadsimta izglītības vērtēšanas metodes” Borgarnes pilsētā Islandē. Kursu laikā pedagogi pilnveidoja kompetences mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabošanai, lai attīstītu kvalitatīvu izglītības programmu piedāvājumu, palielinot skolu prestižu un konkurētspēju. Pilnveidotas prasmes kā veidot iekļaujošu un radošu mācību vidi, kā nodrošināt daudzpusīgas vērtēšanas iespējas, kā attīstīt vērtēšanas kreativitāti dažādos mācību priekšmetos, analizētas un apgūtas daudzveidīgas, mūsdienīgas vērtēšanas metodes un kritēriji, kā arī atgriezeniskās saites metodika. Pedagogi apmeklēja arī izglītības iestādes un tikās ar iestāžu vadību un pedagogiem, kur gūts priekšstats par izglītības sistēmu, mācību procesa organizēšanu, materiāli tehnisko nodrošinājumu, būtiskākajiem mācību sasniegumu vērtēšanas principiem un aktualitātēm izglītības programmu realizācijā.

Malagas pilsētā Spānijā 3 pedagogi no 3 vidusskolām (Staļģenes vidusskola, Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola, Kalnciema vidusskola) apmeklēja strukturētos kursus “Studiju vizīte skolās/iestādēs un apmācību seminārs”. Kursu ietvaros pedagogiem bija iespēja iepazīt Spānijas izglītības sistēmu un kultūru, kā arī iepazīties ar spāņu pieredzi darbā ar talantīgajiem un apdāvinātajiem bērniem. Kursu laikā tika apmeklētas divas augstskolas - Malagas universitātes pedagoģijas fakultāte un Granādas universitāte, arī trīs tipiskas spāņu vidusskolas, kurās blakus vispārējai vidusskolas programmai tiek apgūtas profesionālās programmas. Izglītības iestādēs pedagogi tikās ar iestāžu vadību un personālu, iepazinās ar mācību procesa organizēšanu, skolā notiekošajām aktivitātēm, bija iespēja apmeklēt mācību stundas. Tāpat vairākās skolās varēja vērot pieredzi speciālo izglītības programmu īstenošanu līdztekus pārējām programmām – divās no skolām bija izveidotas mācību klases šo programmu īstenošanai, kas ļauj skolēniem ar speciālām vajadzībām iekļauties skolas kopējā dzīvē, bet mācību saturu apgūt atbilstoši savām spējām. Pedagogi varēja salīdzināt valsts skolas un privātskolas. Liela uzmanība skolās tiek pievērsta bērniem ar speciālajām vajadzībām, gandrīz katrā skolā ir izveidota klase, kurā atsevišķi apgūst zināšanas šie bērni, tiek nodrošināts mācību process un speciālisti atbilstoši zināšanu līmenim. Kursos piedalījās 38 dalībnieki no 11 dažādām Eiropas valstīm, līdz ar to diskusijās un nodarbībās bija iespēja iepazīt arī citu valstu pieredzi.

Plānots, ka apmācībās iegūto pieredzi un zināšanas attiecīgie pedagogi prezentēs Jelgavas un Ozolnieku novada skolvadības un metodisko apvienību vadītājiem, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem, pedagogiem, metodiķiem un atbildīgajiem par pirmsskolas darbu skolās. Tāpat arī saskaņā ar projekta mobilitātes mērķiem:

  • dažādos izglītības procesa metodes/pieejas Elejas pirmsskolas izglītības iestādes “Kamenīte” Lielplatones filiāles pirmsskolas grupā;
  • pārņems labās prakses piemērus iekļaujošas izglītības īstenošanā Glūdas pirmsskolas izglītības iestādē “Taurenītis”;
  • izvērtēs piemērus un pārņems informācijas tehnoloģiju izmantošanu Aizupes pamatskolā; tāpat arī uzlabos mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, liekot uzsvaru uz situāciju, kad vienā klasē tiek īstenota gan vispārizglītojošā, gan speciālā programma dabaszinātnēs un IT;
  • izveidos vadlīnijas un metodiskos ieteikumus audzēkņu veiksmīgākai pārejai no pirmsskolas uz sākumskolu Svētes pamatskolā;
  • uzlabota mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība Svētes pamatskolā, liekot uzsvaru uz situāciju, kad vienā klasē tiek īstenota gan vispārizglītojošā, gan speciālā programma pirmsskolā;
  • uzlabota mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība Lielplatones internātpamatskolā, ieviešot inovatīvas metodes, kas atšķiras no vispārpieņemtajiem standartiem izglītības iestādēs, kur tiek īstenotas speciālās programmas;
  • izveidots ārpusstundu aktivitāšu piedāvājums Staļģenes vidusskolā, lai nodrošinātu dažādu mērķa grupu līdzdalību un iesaisti;
  • izveidota profesionālās ievirzes programma pamatizglītības posmā, izmantojot profesionālo izglītības programmu resursus Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidusskolā;
  • izveidota profesionālās ievirzes programma Kalnciema vidusskolā.

Projekta aktivitātes  notiek Erasmus+ programmas 1. pamatdarbības skolas sektora mobilitātes projekta “Skolvadības profesionālā pilnveide izglītības iestāžu piedāvājuma dažādības un kvalitātes veicināšanā” (Nr. 2016-1-LV01-KA101-022488) ietvaros. Projektu finansē Eiropas Komisija.

Skolvadības profesionālās pilnveides projekta dalībnieki gūst pieredzi ārvalstīs: