Projekti
Skolvadības profesionālās pilnveides projekta izvērtējuma pasākums

Šā gada 30.novembrī Jelgavas novada pašvaldībā notika Erasmus+ programmas  1.pamatdarbības skolas sektora mobilitātes projekta Nr.2016-1-LV01-KA101-022488 “Skolvadības profesionālās pilnveides izglītības iestāžu piedāvājuma un  dažādības kvalitāte veicināšanas” aktivitāšu izvērtēšanas sapulce ar projekta mobilitātē iesaistītajiem skolu pārstāvjiem un Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes un Attīstības nodaļas vadītājiem, un projekta koordinatoru.

Pasākuma ievadā projekta dalībnieki tika atkārtoti iepazīstināti ar projekta mērķi, galvenajiem uzdevumiem, aktivitātēm un projekta publicitātes pasākumiem.

Projekta galvenās aktivitātes paredzēja 4 pirmsskolas un sākumskolas izglītības pedagoģiskā personāla darbinieku mobilitāti apmeklējot strukturētos kursus “Pamatskolas izglītība Lielbritānijā”. Kursu laikā dalībnieki apmeklēja dažādas izglītības iestādes, kurās tiek apmācīti bērni vecumā no 3 līdz 11 gadiem. Tikās ar izglītības iestāžu vadību, personālu, vēroja nodarbības, tai skaitā iepazinās ar Lielbritānijas izglītības iestāžu darbu. Trīs pamatizglītības iestāžu pedagoģiskie darbinieki apmeklēja strukturētos kursus “Novērtēšana mācīšanai: radošas un dažādas novērtēšanas metodes izglītībā 21.gadsimtā” – Islandē. Kursu laikā pedagogi iepazinās ar novērtēšana veidiem, mērķiem un rezultātiem; kā novērtēšanu organizēt speciālo programmu audzēkņiem, iekļaujošās klasēs un multikulturālās vidēs.  Savukārt, 3 vidusskolu pedagoģiskie darbinieki apmeklēja strukturētos kursus Spānijā - “Studiju vizīte skolās/iestādēs un apmācību seminārs”. Kursu laikā dalībnieki apmeklēja dažādas izglītības iestādes, iepazinās ar šo iestāžu mācību procesa organizēšanu, vēroja skolā notiekošās aktivitātes. Kursu laikā to dalībnieki tikās un sarunājās ar izglītības iestāžu vadību un personālu.

Publicitātes pasākumos pedagogi – mobilitātes dalībnieki dalījās ar apmācībās iegūto pieredzi un zināšanām Jelgavas un Ozolnieku novadu skolvadības un metodisko apvienību vadītājiem, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem, pedagogiem, metodiķiem un atbildīgajiem par pirmsskolas darbu skolās. Tāpat projekta labās prakses piemēri tika prezentēti Jelgavas un Ozolnieku novadu pedagogu konferencē Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskolā 2017.gada 29.augustā un Jelgavas un Ozolnieku novadu pedagogu labās prakses piemēru skatē Jelgavas novada pašvaldībā 2017.gada 27.oktobrī. Visos publicitātes pasākumos projekta dalībnieki dalījās ar pieredzē iegūto zināšanu un prasmju adaptāciju un piemērošanu izglītības iestādē, analizējis rezultātus un turpmāk veicamos darbus. Labās prakses piemēri tāpat ir nosūtīti visām skolām elektroniskā versijā.

Projekta izvērtēšanas pasākuma turpinājumā ikvienam mobilitātes dalībniekam bija iespēja sniegt savu vērtējumu par projekta kopumā, mobilitātes jautājumiem un protams projekta rezultātiem un to aprobāciju katrā no iesaistītajām skolām - Svētes pamatskolā, Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidusskolā, Staļģenes vidusskolā, Aizupes pamatskolā, Elejas pirmsskolas izglītības iestādē “Kamenīte”, Glūdas pirmsskolas izglītības iestādē “Taurenītis”, Lielplatones internātpamatskolā un Kalnciema vidusskolā. Rezumē – projektā izvirzītie uzdevumi sasniegti un dalībniekiem ir rekomendācijas jauna projekta idejai ar sasniedzamajiem uzdevumiem un apgūstamajām kompetencēm. Ieteikumi apkopoti un turpinājumā tiks uzsākta projekta idejas attīstīšana un piesaistot sadarbības partnerus ārvalstīs arī rakstīts pats projekts iesniegšanai Erasmus+ programmas finansējumam, tāda veidā atbalstot skolvadības profesionālo pilnveidi arī nākotnē.

Projekta aktivitātes  notiek Erasmus+ programmas 1. pamatdarbības skolas sektora mobilitātes projekta “Skolvadības profesionālā pilnveide izglītības iestāžu piedāvājuma dažādības un kvalitātes veicināšanā” (Nr. 2016-1-LV01-KA101-022488) ietvaros. Projektu finansē Eiropas Komisija.

attels