Projekti
Sodītes strauta ūdens iemītnieku izpētes rezultāti

Veidojot vienu no pirmajām divpakāpju  ūdensnotekām Sodītes strautā, praksē tika pārbaudīta koncepcija par  šādu ūdensnoteku daudzfunkcionalitāti, kas vienlaikus ne tikai  uzturētu  ūdens plūsmu mazūdens periodos,  akumulētu kušanas un lietavu ūdeņus  mazinot  plūdu riskus, bet arī nodrošinātu  ūdensteci apdzīvojošo organismu saglabāšanos, tā veicinot arī ūdeņu bioloģiskās  pašattīrīšanās  procesus, kas arī ir viens no Projekta Nutrinflow galvenajiem mērķiem  - mazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā.

Rekonstruējamā Sodītes posmā noritošo bioloģisko procesu novērošanā  aktīvi iesaistījās arī Aizupes pamatskolas skolēni.  Skolēni  fotofiksēja ūdensteces sezonālo attīstību, ievāca un noteica ūdens organismus. Izmantojot ievāktos ūdens organismus, tika noteikta Sodītes strauta  ūdeņu bioloģiskā kvalitāte. Tā pirms rekonstrukcijas pasākumiem tika novērtēta kā vidējas kvalitātes.

Skolēnu aizsāktos pētījumus turpināja profesionāli hidrobiologi, ievācot paraugus  pirms un pēc ūdensnotekas rekonstrukcijas. Lai arī profesionāļu ievāktajos paraugos konstatēto sugu bija ievērojami vairāk, skolnieku un profesionāļu ūdeņu bioloģiskās kvalitātes vērtējums  būtiski neatšķīrās.

Novērtējot Sodītes strautu uzreiz pēc rekonstrukcijas tika secināts, ka ūdenī mītošo sugu daudzums  sākotnēji ievērojami samazinājies. Taču ir vērojama strauja ūdensteces rekolonizācija gan no Sodītes grāvja augšteces posma, gan  arī organismiem migrējot no Tērvetes upes.

Nedaudzu mēnešu laikā Sodītes strautā notikušās izmaiņas ļauj izteikt piesardzīgu pozitīvu prognozi par šādu divpakāpju grāvju  efektivitāti, nodrošinot ne tikai ūdens plūsmu dažādos nokrišņu režīmos, bet arī to nozīmi ūdeņu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un ūdeņu bioloģiskās pašattīrīšanās veicināšanā, kā arī kaut nelielā uz Baltijas jūru plūstošo barības vielu pārtveršanā.

Ir būtiski, ka šādu prognožu veidošana balstās arī uz vietējo skolēnu iesaistīšanos un to izpētes darbā izteiktajām atziņām.

Šobrīd skolēnu un profesionālo ūdeņu pētnieku paveiktais ir prezentēts Nutrinflow partneru seminārā Linčepingā, Zviedrijā. Tas ir labs aizsākums arī turpmākiem skolēnu Zinātniski pētnieciskajiem darbiem. Jo, laikam ritot,  šodienas Aizupes pamatskolas audzēkņi no vērotājiem pārtaps par darītājiem. Ar savu pašu, nepastarpināto pieredzi par Sodītes strauta pārmaiņām.

 

Andris Urtāns

Hidrobiologs

Logo