Projekti
Grupas bilde

Šonedēļ, laikā no 6. līdz 7.novembrim – divu dienu darba vizītē Jelgavas novadā viesojas Izglītības pārvaldes vadība un projektu speciālisti no Somijas un Rumānijas, lai plānotu, vienotos par katra partnera iesaisti un turpmākajām aktivitātēm 18 mēnešu garumā - Erasmus+ stratēģiskās partnerības skolu izglītībā projektā par atbalsta vadības sistēmas izveidi emocionāli un fiziski iekļaujošā izglītībā skolā.

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā projekts Nr.2019-1-LV01-KA201-060361 vieno kopīgā rīcībā Jelgavas novada Izglītības pārvaldi, Aradas apgabala Izglītības pārvaldi Rumānijā un Turku pilsētas Izglītības pārvaldi Somijā. Projekta vadošais partneris un projekta iesniedzējs – Jelgavas novads. Projektu finansē Eiropas Savienība 100% apmērā, kas veido EUR 36290 projekta aktivitāšu atbalstam.  Projekta laikā plānots iegūt rezultātus, kā izveidot atbalsta sistēmu/vidi, organizēt mācīšanās procesu un veicināt bērna emocionālo labklājību izglītības iestādē, veidojot sadarbības tīklus un daloties labākajā pieredzē ar partnerorganizācijām; izstrādāt vadlīnijas/ieteikumus, lai izveidotu atbalsta vidi skolai un sadarbībai ar vecākiem. Sagaidāms, ka īstenojot projekta aktivitātes, kas saistītas ar labās prakses pārņemšanu un vadlīniju izstrādi, projekts sekmēs bērniem labvēlīgas mācību vides veidošanu, mācību sasniegumu pilnveidošanu un mazinās priekšlaicīgu mācību pamešanu. Projekta tiešā mērķa grupa ir atbalsta speciālisti izglītības iestādēs, savukārt - netiešā mērķa grupa ir skolēni. Tāpat projektā plānotas vietēja mēroga darba grupu sapulces un darba semināri, konferences katrā no partnerorganizācijām, labās prakses un pieredzes apgūšana no starptautiskajiem partneriem, izglītības iestāžu atbalsta personāla apmācības Somijā, vadlīniju un rekomendāciju izstrāde atbalsta sistēmas izveidei vai pilnveidei izglītības iestādēm darbā ar skolēniem un vecākiem.

Vizītes laikā dalībnieki iepazīsies ar partneriem, to pārstāvošo iestādi, funkcijām, darba organizēšanu un labo praksi projektā tēmā – iekļaujošā izglītība. Tāpat projekta starptautiskos partnerus informēs par projekta laikā veicamo darbu apjomu, plānotajiem rezultātiem un Erasmus+ programmas noteikumiem, lai projekts tiktu īstenots saskaņā ar vadlīnijām, noteikumiem un labo praksi. Tiks plānots arī izglītības iestāžu atbalsta speciālistu īstermiņa apmācību (5 dienas) saturs Somijā. Īstermiņa personāla apmācības norisināsies 2020.gada pavasarī. Tiks izstrādāti arī kritēriji dalībnieku atlasei, jo vietu skaits ir ierobežots, no katras valsts 6 dalībnieki, aptverot pēc iespējas plašāku dalībnieku amatu spektru, piemēram – sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, psihologs, logopēds, utt. Dienaskārtības laikā projekta partneri viesosies arī Svētes pamatskolā, lai iepazītos ar izglītības iestādes pieredzi un sistēmu atbalsta personāla darbā.

Jāņem vērā, ka katram projekta partnerim būs uzticēta arī sava loma un darbi projekta laikā, visu pārraudzīs un vadīs Jelgavas novada Attīstības nodaļas projektu vadītājs ciešā sadarbībā ar izglītības pārvaldes speciālistiem.

Erasmus+ projekts Nr.2019-1-LV01-KA201-060361  "Development of support guidance system for emotional and physical inclusive education for school", #InclusiveEducationMeetsGuidance ir ieguvis ES finansējumu 36290 EUR apmērā piedaloties 3 partneriem - Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Arad (Aradas apgabals, Rumānija), Turun kaupunkti - Abo stad (Turku, Somija) un projekta vadošajam partnerim/projekta iesniedzējam - Izglītības pārvaldei. Ieviešanas laiks 01.11.2019.-30.04.2021. Projekta koordinators – Jelgavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas izglītības projektu vadītājs Gatis Kasparinskis (gatis.kasparinskis@jelgavasnovads.lv, +371 63048487), projekta kontaktpersona Izglītības pārvaldē – galvenā speciāliste izglītojamo atbalsta jautājumos Ilze Brakmane (ilze.brakmane@jelgavasnovads.lv, +371 25707966)