Projekti
Svētes pamatskolas pedagogi piedalās starptautiskās apmācībās Spānijā

Laikā no 28.jūnija līdz 7.jūlijam Svētes pamatskolas pedagogi apmeklēja mācības Spānijā, kas bija Erasmus+ projekta Nr.2018-1-LV01-KA201-046963 “Tolerance and quality inclusive education in school” (Tolerance un kvalitatīva iekļaujošā izglītība skolā”) aktivitāte. Projektā vairāku gadu garumā darbojas pedagogi no 3 valstīm – Latvijas, Spānijas un Polijas. Spānijas aktivitātes viens no galvenajiem mērķiem bija izglītošanās, viedokļu apmaiņa un diskusijas par emocionālo vadību. Dalībnieki strādāja darba grupās arī praktiski, veidojot neierastu darba vidi audzēkņiem, kas palīdz veiksmīgāk apgūt mācību saturu, koncentrēties uz apgūstamo.

Projektā viens no mērķiem ir izveidot stratēģisko partnerību ar projekta dalībniekiem. Tāpat dalībnieki plāno uzlabot pedagogu ikdienas darbā lietotās metodes, mācoties no partneru labās pieredzes un piedaloties apmācībās. Plānots apgūt jaunus līdzekļus, lai veicinātu digitālo mācīšanos un mazināt lingvistisko nevienlīdzību; mazināt traucējošās uzvedības gadījumus klasē un apzināt citus mācīšanās šķēršļus, veicināt iekļaujošo un starpkultūru izglītību, stiprināt pedagogu kompetences Montesori metodēs un informāciju tehnoloģiju pielietošanā.

Kursu dalībniekus uzņēma spāņu organizācija “Permacultura Cantabria”. Projektā plānotās aktivitātes notika Kantabrijas reģiona ciemata Ramales de la Victoria kempingā “Barrio Vegacorredor”, kur pedagogi papildināja zināšanas un prasmes Montesori pedagoģijas metodes matemātisko priekšstatu veidošanā pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem, kā arī uzlaboja personīgās IT un angļu valodas prasmes ikdienas darbā.  Tāpat apguva emocionālās vadības metodiku bērnu audzināšanā, iepazina spāņu, poļu, norvēģu un igauņu projekta dalībnieku pedagoģisko pieredzi, jo kursos piedalījās 2 dažādu projektu pārstāvji no tradicionālajām valsts skolām un Montesori skolām: spāņi, poļi, latvieši no projekta par dalīšanos ar labās prakses piemēriem iekļaujošajā izglītībā un spāņi, norvēģi, igauņi no projekta par dalīšanos ar labās prakses piemēriem, kas noslēgsies ar grāmatas izdošanu par Montesori metožu izmantošanu matemātisko priekšstatu apguves sekmēšanā pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem.

Jāuzsver, ka tika apgūta arī jauna pieredze par klases/grupas telpu (vides) iekārtojumu. Šāda veida apmācības tiek iegūta sadarbības un komunikācijas pieredze ar citu valstu pārstāvjiem.

Sniedzot informāciju par emocionālo vadību, var secināt, ka tas ir tikpat būtisks Spānijā, kā arī citās Eiropas valstīs, akcentējot vecāka lomu bērna audzināšanā. Spāņu lektora sniegtajā informācijā, emocionālā vadība balstās uz 5 vajadzību rīkiem, kas ir aktuāli arī Latvijā. Latvijā par šiem rīkiem runāts un sniegti konkrēti mājas darbi “Bērnu emocionālās audzināšanas” kursu nodarbībās vecākiem un Marte Meo terapijas sesijās vecākiem un pedagogiem. Kursos tika akcentēti praktiskie uzdevumi un novērojumi, kas norāda, ka būtisks akcents ir emociju izlāde četros veidos – smejoties, raudot, trīcot un žāvājoties. Uzsvars likts uz smiešanos un raudāšanu. Lai palīdzētu emocijām izreaģēt, būtisks ir atbalsts (līdzcilvēku atbalsts, vecāku atbalsts, kolēģu atbalsts, vadības atbalsts, utt.).

Astoņu intensīvu darba dienu laikā pedagogi ieguva jaunu pieredzi, kuru izmantot ikdienas darbā Svētes pamatskolā, un idejas, ar kurām dalīties ar kolēģiem. Ar projektā gūtajām zināšanām un labās prakses piemēriem projekta dalībnieki dalīsies semināros un augusta pedagogu konferencē. Tāpat jau ir sniegta atgriezeniskā saite un jauniegūtā pieredze Svētes pamatskolas pedagogiem par emocionālo vadību. Ir plānots arī veidot  pedagogu atbalsta grupu, kā arī sniegt informāciju par emociju reaģēšanas veidiem. Plānota psihologa nodarbība Svētes pirmsskolas vecākiem par emocionālo vadību un bērnu emocionālo audzināšanas nozīmību bērna emocionālo audzināšanas nozīmību bērna labsajūtas veicināšanā.

No Svētes pamatskolas un Jelgavas novada Izglītības pārvaldes apmācībās piedalījās Svētes pamatskolas logopēde Marita Sokolovska-Maldupa, pirmsskolas izglītības metodiķe Andžela Tabunova, speciālā pedagoģe Ināra Ozoliņa, klīniskais psihologs Eva Raucka-Pļaviņa, izglītības iestādes direktore Inga Jansone un Izglītības pārvaldes speciāliste pirmsskolas izglītības jautājumos Lāsma Geidāne.

Erasmus+ projekts Nr.2018-1-LV01-KA201-046963 "Tolerance un kvalitatīva iekļaujošā izglītība skolā" ir ieguvis ES finansējumu 49290 EUR apmērā piedaloties 3 partneriem - Asociacion cultural y medioambiental Permacultura Cantabria (Spānija), Niepubliczna Szkola Podstawowa Warsaw Montessori School (Polija) un projekta vadošajam partnerim/projekta iesniedzējam - Svētes pamatskolai. Ieviešanas laiks 01.10.2018.–30.09.2020.

Projekta koordinators:

Gatis Kasparinskis

Starptautisko projektu vadītājs
gatis.kasparinskis [at] jelgavasnovads.lv

Projekta kontaktpersona Svētes pamatskolā:

Inga Jansone

Projekta kontaktpersona Svētes pamatskolā
inga.jansone [at] jelgavasnovads.lv
Logo