Pašvaldība
Tautsaimniecības komitejas sēde Nr. 2

14.02.2023., plkst.15:00

Attālināti.

 1. Par papildus jautājumu iekļaušanu darba kārtībā
 2. Par Jelgavas novada pašvaldībai piederošās un piekrītošās zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “Jelgavas novada KU”
 3. Par  Jelgavas novada pašvaldības Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu darba grupas nolikuma apstiprināšanu
 4. Par Jelgavas novada pašvaldības invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu darba grupas izveidošanu
 5. Par grozījumiem 2021.gada 26.maija Jelgavas novada domes sēdes lēmumā (Nr.8, 16. §)  “Par reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu”
 6. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (Amare, Kalnciema pag.)
 7. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību atzīšanu par piekrītošām Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un starpgabala statusa noteikšanu (Tomsoni, Fabīši, Citroni, Glūdas pag.)
 8. Par reālservitūta nodibināšanu par labu nekustamajam īpašumam  “Vējiņi”, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā
 9. Par lauksaimniecības zemes ierīkošanas atļaujas izsniegšanu
 10. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu (Diženieki, Ānē, Cenu pagastā)
 11. Par Jelgavas novada domes 16.11.2022. lēmuma Nr.4 (protokols Nr.43)  un saistošo noteikumu Nr.36 atcelšanu un Jelgavas novada teritorijas plānojuma 5.1.redakcijas un Vides pārskata nodošanu pilnveidošanai
 12. Par būvprojektu „Gājēju – velosipēdistu ceļš gar autoceļu P93 Jelgava-Iecava posmā no Ānes un Teteles ciemiem līdz Jelgavai” un Jelgavas novada pašvaldībai piederošās zemes vienības daļas atsavināšanu
 13. Pap.DK. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību atzīšanu par piekrītošām Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (Glūdas pag.
 14. 14.Pap.DK. Par zemes vienības sadali (Laumu iela 4, Līvbērzes pag.)
 15. Pap.DK. Par piedāvājumu atlases organizēšanu nekustamā īpašuma/zemes vienības daļas nomai ugunsdzēsības ūdens apgādes vajadzībām pašvaldības ēkām Vircavas ciema teritorijā