Jelgavas novada ģērbonis

21.03.2023. plkst. 16.00
Attālināti.

 1. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
 2. Par reālservitūta nodibināšanu par labu nekustamajam īpašumam “Meistars”, Valgundes pagastā Jelgavas novadā
 3. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (Alkšņi, Valgunde, Valgundes pag.)
 4. Par grozījumiem ceļa servitūta līgumā (Pakalniešu pļavas, Valgundes pag.)
 5. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu (Jaunkalniņi, Brankās, Cenu pagastā)
 6. Par lokālplānojuma izstrādes izbeigšanu (“Veļu tīrelis”, “Lejastīrelis”, “Purva ceļi”, Līvbērzes pag.)
 7. Par zemes vienību apvienošanu, nosaukumu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (“Alvejas” un “Propāns”, Salgales pagasts)
 8. Par derīgo izrakteņu atradnes ieguves vietas rekultivācijas veidu (Noras 2022, Vilces pagasts)
 9. Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu (Lielupes iela 23, Kalnciems)
 10. Par zemes vienību apvienošanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (Ezera iela 8, Ozolnieki, Ozolnieku pag.)
 11. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54820010662 sadalīšanu un ielas statusa noteikšanu infrastruktūras objektiem (Atpūta, Svētes pag.)
 12. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 54820010843 un 54820010845 sadalīšanu un ielas statusa noteikšanu infrastruktūras objektiem (Atpūta, Svētes pag.)
 13. Par nedzīvojamo telpu nodošanu nomā neatliekamās medicīniskās palīdzības  sniegšanas nodrošināšanai (Stadiona iela 10, Ozolnieki)
 14. Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā (Aveņu iela 5, Ozolnieki, Ozolnieku pag.)
 15. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54820010840 sadalīšanu un ielas statusa noteikšanu infrastruktūras objektiem (Atpūta, Svētes pag.)
 16. Par “Jelgavas novada pašvaldības Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskā plāna 2023.-2027.gadam” apstiprināšanu
 17. Par grozījumiem Darba uzdevumā Jelgavas novada teritorijas plānojuma izstrādei
 18. Par saistošo noteikumu Nr. “Par Jelgavas novada simboliku” apstiprināšanu
 19. SN projekts "Jelgavas novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa  “Mēs savai videi” organizēšanas  kārtība"
 20. Par atļauju izvietot būvniecības atkritumu savākšanas, dalītas vākšanas, šķirošanas, sagatavošanas pārstrādei un reģenerācijas  vai apglabāšanas iekārtas un būvniecības atkritumu laukumu  nekustamajā īpašumā “Stevija”, Valgundes pagastā
 21. Par Jelgavas novada Būvvaldes nolikuma apstiprināšanu