Pašvaldība
Tautsaimniecības komitejas sēde Nr. 5

22.12.2021., plkst. 14:00

Norise: attālināti komunikāciju platformā Microsoft Teams.

Darba kārtība:

 1. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA IKD birojs (Granti-2, Svētes pag.)
 2. Par derīgo izrakteņu atradnes ieguves vietas rekultivācijas veidu (Granti-2, Svētes pag.)
 3. Par uztura līguma slēgšanu ( Draudzības iela 11-2, Kalnciems)
 4. Par detālplānojuma “Akmentiņi”, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Jelgavas novadā, apstiprināšanu
 5. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam "Mežvidi", Elejā, Elejas pagastā
 6. Par Kārtības, kādā valsts amatpersonas ziņo par atrašanos interešu konfliktā vai par citas valsts amatpersonas atrašanos interešu konfliktā Jelgavas novada pašvaldībā apstiprināšanu
 7. Par nekustamā īpašuma nomas maksas atbrīvojumu SIA “Bārs Meka” saistībā ar Covid-19 izsludināto ārkārtas stāvokli valstī
 8. Par lokālplānojuma nekustamam īpašumam "Upes lauks" 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai
 9. Par pašvaldības īpašumā esošas zemes vienības nodošanu īpašuma bez atlīdzības (Kokles, Sesavas pag.)
 10. Par līguma “Sadarbības līgums par datu apmaiņu” noslēgšanu (līgums ar Valsts zemes dienestu)
 11. Par Jelgavas novada pašvaldības mājokļu politikas vadlīnijas 2022.-2025.gadam apstiprināšanu
 12. Par atmežošanas atļaujas izsniegšanu Gaismiņas, Vircavas pag.
 13. Informatīvs. Jelgavas novada KU ziņojums