ģērbonis

18.04.2023., plkst. 16.00.
Attālināti. 

Protokols 

 1. Par papildus jautājuma iekļaušanu darba kārtībā
 2. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (Mazozoliņi, Līvberzes pag.)
 3. Par reālservitūta nodibināšanu par labu nekustamajam īpašumam  “Zvejiņas”, Svētes pagastā, Jelgavas novadā
 4. Par zemes vienību apvienošanu, nosaukumu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (“Tīģeri” un “Rijnieki”, Platones pagasts)
 5. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 54820010834 un 54820010835 sadalīšanu un ielas statusa noteikšanu infrastruktūras objektiem (Atpūta, Svētes pag.)
 6. Par zemes starpgabala statusa noteikšanu un nodošanu atsavināšanai (Ķipari, Vilces pag.)
 7. Par detālplānojuma “Jānīši”, Ānē, Cenu pagastā, Jelgavas novadā, apstiprināšanu
 8. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2022.gada 30.marta lēmumā Nr.20 “Par Medību koordinācijas komisijas izveidošanu”
 9. Par saistošo noteikumu Nr.__ „Par licencēto makšķerēšanu  un zemūdens medībām Lielupē Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” izdošanu
 10. Par Ozolnieku pagasta ģerboņa apstiprināšanu
 11. Par grozījumiem Jelgavas pilsētas un Jelgavas novada sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas nolikumā
 12. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2022. gada 30. novembra lēmumā Nr. 21 “Jelgavas pilsētas un Jelgavas novada sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas sastāva apstiprināšana”
 13. Par Jelgavas novada pašvaldības konkursa „Jelgavas novada Uzņēmēju gada balva 2023” nolikuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu
 14. Par biznesa ideju konkursa „Esi uzņēmējs Jelgavas novadā 2023” nolikuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu
 15. Par iekšējo noteikumu "Jelgavas novada pašvaldības ceļu fonda līdzekļu pārvaldīšanas un ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas kārtība"
 16. Pap.DK. Par nekustamo īpašumu – dzīvokļu Nr.3, Nr.5, Nr.7 un Nr.8 Stārķu iela 8, Vecsvirlaukā, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā pārņemšanu pašvaldības īpašumā
 17. Pap.DK.Par atklāta konkursa nolikuma Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka saimnieciskajos jautājumos amata pretendentu atlasei apstiprināšanu
 18. Pap.DK. Par “Jelgavas novada pašvaldības Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskā plāna 2023.-2027.gadam” apstiprināšanu\
 19. Par projekta sagatavošanu Atveseļošanas fonda investīciju projekta konkursam 3.1.1.6.i. investīcijas “Pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezemisiju transportlīdzekļu iegāde”