Komiteju sēdes
ģērbonis

23.05.2023., plkst. 16.00.
Attālināti.

 1. Par Darba kārtību
 2. Par reālservitūta nodibināšanu par labu nekustamajam īpašumam  Priedīšu iela 6, Tušķi, Līvbērzes pagastā
 3. Par reālservitūta nodibināšanu par labu nekustamajam īpašumam  “1.masīvs 263”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā
 4. Par reālservitūta nodibināšanu par labu nekustamajam īpašumam  “1.masīvs 145”, “1.masīvs 146”, “1.masīvs 147”, “1.masīvs 148”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā
 5. Par reālservitūta nodibināšanu par labu nekustamajam īpašumam Rīgas iela 39, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Jelgavas novadā
 6. Par zemes vienību apvienošanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (“Bērziņš 5” un “Bērziņš 6”, Brankas, Cenu pagasts)
 7. Par zemes vienību apvienošanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (“Laiviņas”, “Laivas” un “Jaunlaivas”, Jaunsvirlaukas pagasts)
 8. Par zemes vienību apvienošanu, nosaukumu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (“1.masīvs 213” Kalnciema pagasts)
 9. Par zemes vienības sadalīšanu (“Šķīrulauks”, Vircavas pag.)
 10. Par zemes vienības sadalīšanu (Eglaines 17, Ozolnieku pag.)
 11. Par zemes vienības sadalīšanu (Vilces mazdārziņi, Vilces pag.)
 12. Par zemes vienību sadalīšanu, apvienošanu, zemes starpgabala statusa noteikšanu un ielas statusa noteikšanu infrastruktūras objektiem (Dorupe, Glūdas pag.)
 13. Par atteikumu pārņemt nekustamo īpašumu (dzīvoklis Nr.1, “Intas”, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads)
 14. Par atteikumu pārņemt nekustamo īpašumu (dzīvoklis Nr.8, Niedru iela 4, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads)
 15. Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu   (“Grodi”, Valgundes pag.)
 16. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda  (Pakalni, Kalnciema pag.)
 17. Par precizējumiem Jelgavas novada domes 2023. gada 29. marta lēmuma Nr.7 “ Par reālservitūta nodibināšanu par labu nekustamajam īpašumam “Meistars”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā” grafiskajā pielikumā
 18. Par grozījumiem Lielplatones pagasta padomes 2008.gada 27.novembra lēmumā (sēdes protokols Nr. 15, 10.§) „Par lauku apvidus zemes piekritību Lielplatones pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai”
 19. Par atteikumu iznomāt zemes vienības daļu (Ozolnieku ezers, Ozolnieki, Ozolnieku pag.)
 20. Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā (Lūši, Valgunde)
 21. Par Jelgavas novada pašvaldības noteikumu „Jelgavas novada pašvaldības zemes iznomāšanas kārtība” izdošanu
 22. Par atļauju Modrim Žeivotam savienot valsts amatpersonas amatu
 23. Par Nodomu līguma slēgšanu ar OÜ “MP Industries” par atbalstu zaļo atjaunojamo enerģiju ekosistēmas īstenošanai Latvijā, tajā skaitā, par ūdeņraža uzpildes stacijas izveidi Jelgavas novada teritorijā
 24. Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2034.gadam 2.redakcijas, attīstības programmas 2023.-2029.gadam 2.redkacijas un vides pārskata 1.redakcijas nodošana publiskajai apspriešanai
 25. Par detālplānojuma “Līgas”, “Līgas Rozes” un “Līgas Neļķes”, Vītoliņos, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, apstiprināšanu

 

PAPILDUS DARBA KĀRTĪBĀ:

 1. Par saistošo noteikumu Nr.__“Jelgavas novada pašvaldības nolikums” izdošanu
 2. Par iekšējo noteikumu “Jelgavas novada pašvaldības darba reglaments” izdošanu