Pašvaldība
Tautsaimniecības komitejas sēde Nr.1

17.01.2023., plkst.16:00

Attālināti.

Protokols

Darba kārtība:

  1. Par papildus jautājuma iekļaušanu darba kārtībā
  2. Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā (Mežvidi 167, Viesturciems, Glūdas pag.)
  3. Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā (Mežvidi 168, Viesturciems, Glūdas pag.)
  4. Par ceļa servitūta atzīmes dzēšanu (Muntes, Cenu pag.)
  5. Par derīgo izrakteņu ieguvi pašvaldības ceļa aizsargjoslā (Noras, Vilces pagasts)
  6. Pap.DK. Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikumā