Komiteju sēdes
ģerbonis

19.09.2023., plkst. 16.00.
Attālināti.

 1. Par zemes vienības sadalīšanu (54620030124, Līvbērzes pag.)
 2. Par rezerves zemes fondā ieskaitītas zemes vienības piekritību
 3. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (Blokmāja, Jaunsvirlaukas pag.)
 4. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda(Vīksnas, Vilces pag.)
 5. Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu (Jelgavas iela 10, Kalnciems)
 6. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves  atļaujas izsniegšanu SIA “VIDUSLATVIJAS MEŽSAIMNIEKS”
 7. Par derīgo izrakteņu atradnes ieguves vietas rekultivācijas veidu  Kaigu kūdras purva atradnē
 8. Par grozījumiem 2021.gada 26.maija Jelgavas novada domes sēdes lēmumā (Nr.8, 16. §)  “Par reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu”
 9. Par lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (Piparu iela 2, Iecēni, Cenu pag.)
 10. Par lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu (Kalniņi, Brankas, Cenu pag.)
 11. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu (“Upesvirši”, “Sīpoli”, Cena,  Cenu pagasts)
 12. Par deleģēšanas līguma “Par Jelgavas novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas Datubāzes uzturēšanu un izmantošanu” slēgšanu

PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par Iepirkuma komisijas nolikuma apstiprināšanu
 2. Par Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
 3. Par Jelgavas novada pašvaldības noteikumu „Jelgavas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu iznomāšanas kārtība” apstiprināšanu
 4. Par saistošo noteikumu Nr.__ "Par Jelgavas novada pašvaldības pagastu iedzīvotāju padomes nolikuma" apstiprināšanu
 5. Par grozījumu 28.06.2023 lēmuma Nr.61,“Par projekta sagatavošanu 6.1.1.3.pasākumu “Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku”” pielikumā
 6. Par zemes vienības sadalīšanu (Baložu kapi, Svētes pag.)