Komiteju sēdes
logo

22.08.2023., plkst. 16.00.

Attālināti.

 1. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību atzīšanu par piekrītošām Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda  (Lielplatones pag.)
 2. Par zemes vienību apvienošanu, adreses, nosaukuma un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (Vilces iela 5, Vilces iela 5B, Svēte, Svētes pag.)
 3. Par Jelgavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma nodošanu īpašumā bez atlīdzības (Ošu ceļš, Sesavas pag.)
 4. Par dzīvojamās ēkas piekritību pašvaldībai (Kastaņu iela 2, Sesavas pag.)
 5.  Par ceļa servitūta atzīmes dzēšanu (Muižnieki-1, Salgales pag.)
 6. Par atteikumu pārņemt nekustamo īpašumu (“Žīguri”, Cenu pagasts, Jelgavas novads)
 7. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu ("Mežāres", Iecēni, Cenu pagasts)
 8. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu (Lielsvētes iela 5A, Svēte, Svētes pagasts)
 9. Par grozījumiem  plānošanas dokumentu izstrādes vadītāja amata nosaukumā
 10. Par grozījumu Jelgavas novada domes 2023.gada 28.jūnija lēmuma Nr. 61  “Par projekta sagatavošanu Taisnīgas pārkārtošanās fonda investīciju projekta konkursam Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027.gadam 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos” 6.1.1.3.pasākumu “Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku”” pielikumā
 11. Par lauksaimniecības zemes ierīkošanas atļaujas izsniegšanu (Mazpūcēni, Jaunsvirlaukas pagasts)
 12. Par atteikumu izsniegt lauksaimniecības zemes ierīkošanas atļauju īpašumā “Jaunrapas”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā
 13.  Par Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
 14.  Par zemes sadalīšanu un robežu pārkārtošanu (5462006011154620060407, Līvbērzes pag.)
 15. Par Zemes nomas tiesību izsoļu komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu
 16. Par zemes vienības daļas nodošanu nomā ar apbūves tiesībām  (Rīgas iela 15, Ozolnieku pag.)
 17. Par saistošo noteikumu Nr._ „Par ēku nosaukumu (adrešu), dzīvokļu numuru, ielu, pašvaldības iestāžu, tūrisma un uzņēmējdarbības objektu norādzīmju izvietošanu Jelgavas novada pašvaldībā” izdošanu
 18. Par Autoceļu komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu
 19. Par Administratīvās komisijas nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu

PAPILDUS DARBA KĀRTĪBĀ:

 1. INFORMATĪVS. Ziņojums par nepieciešamību iegādāties nekustamo īpašumu Skolas iela 4B, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Jelgavas novadā pašvaldības autonomo funkciju realizācijai.