Novada ziņas
koki

Trijās Jelgavas novada aizsargājamās alejās  - Blankenfeldes muižas alejā, Elejas alejās un Lielplatones muižas liepu alejā noslēgumam tuvojas aleju sakopšanas darbi, ko Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā un sadarbībā ar Jelgavas novada pašvaldību veica divi uzņēmumi – SIA “Anvija PRO” un SIA “Labie koki” arboristi. 

Aleju inventarizācijā kopējais kopjamo koku skaits šajās trīs alejās sasniedza 535 kokus un aleju stāvoklis bija atšķirīgs.    

Tā kā šīs alejas izvietojas pie ceļiem un apdzīvotām vietām, tad vairumam kopjamo koku bija nepieciešama sauso, bojāto un bīstamo zaru izzāģēšana, tai skaitā arī koku vainagu pacelšana virs ceļa profila, lai ar autotransportu koki netiktu bojāti. Visās alejās ir izzāģēti laika gaitā saaugušie sējeņi, tādējādi atsedzot alejas rindu un arī uzlabojot apgaismojuma apstākļus. Alejās bija identificēti arī vairāki desmiti bīstamu koku. Eksperti šādām situācijām bija paredzējuši dažādus risinājums – ja koks neapdraud satiksmes, cilvēku vai īpašumu drošību, tad šāds koks var turpināt savu dabisko attīstību novecojot. Savukārt, ja ir konstatēts kāds apdraudējums, šādus kokus apzāģēja līdz drošam augstumam, uzstādīja speciālas koku stabilizācijas sistēmas vai pavisam kritiskās situācijās bīstamie koki ir nozāģēti.

Lai nezaudētu alejas vienotību, alejas pārrāvumu vietās ir veikta aleju atjaunošanu ar dižstādiem, kas ir vismaz 3m augsti. Tā Blankenfeldes muižas aleja ir papildināta ar 24 jaunām zirgkastaņām, bet šajā pavasarī 10 jaunas liepas paredzēts iestādīt Lieplatones alejā.

Aleju kopšana tiek īstenota Kohēzijas fonda projektā Nr.5.4.3.0/20/I/001 Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai, ko realizē Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) sadarbībā ar VSIA Latvijas Valsts ceļi, AS Latvijas valsts meži un vairākām pašvaldībām un privāto zemju īpašniekiem.

Projekta mērķis ir veicināt Eiropas Savienības (ES) nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu labvēlīga aizsardzības stāvokļa sasniegšanu 40 īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (Natura 2000 teritorijās), radot piemērotus apstākļus ilgtspējīgai 20 ES biotopu un vismaz astoņu sugu dzīvotņu pastāvēšanai, kā arī veicināt 13 aizsargājamo aleju atbildīgu apsaimniekošanu. 

Projekta kopējās izmaksas plānotas 3,52 miljonu eiro apmērā, no kurām 85 % finansē ES Kohēzijas fonds. No šī finansējuma 13 aizsargājamu aleju sakopšanai ir atvēlēti ap 370 tūkstošiem. 

Vairāk informācijas par projektu: https://www.daba.gov.lv/lv/projekts/biotopu-un-sugu-dzivotnu-atjaunosana.  

koki

 

Kohezijas fonds