Sociālā joma
Uzsāks lokālplānojuma izstrādi zemes vienībai Glūdā NAI izbūves vajadzībām

Jelgavas novada dome vakar – 24.marta sēdē apstiprināja lēmumprojektu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībai nekustamajā īpašumā “Upes lauks” Glūdas pagasta Nākotnes ciemā.

Konkrētā zemes vienība gandrīz 2,1932 ha platībā ir saistīta ar pašvaldības ieceri Nākotnes ciemā projektēt un izbūvēt jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Tāpēc lokālplānojuma ietvaros nepieciešams mainīt zemes izmantošanas veidu “Rekreācijas teritorija” uz “Tehniskās apbūves teritorija” un “Dabas apstādījumu teritorija”. Jelgavas novada pašvaldībai ir saistoši tuvākā gada laikā saskaņot šo zemes vienības izmantošanas veida maiņu, lai izpildītu savas saistības Eiropas komisijas LIFE projekta „Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” ietvaros un varētu aizsākt jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) projektēšanu un izbūvi.

COVID pandēmijas dēļ izsludinātās ārkārtējās situācijas garā perioda dēļ ir kavēta  Jelgavas novada jaunā teritorijas plānojuma 2019.-2033.gadam sabiedriskās apspriešanas procedūra, kas līdz ar to apdraud arī NAI izbūvi atbilstoši laika grafikam projektā. Tāpēc Jelgavas novada pašvaldība, kam saistoši ir izpildīt savas kā projekta partnera saistības, gan saskaņā ar noteikto projekta laika grafiku īstenot konkrētās aktivitātes, ir lēmusi šai zemes vienībai izstrādāt lokālplānojumu.

Pašlaik  saskaņā ar Jelgavas novada pašvaldības spēkā esošo teritorijas plānojumu 2011.-2023.gadam, kā arī ar teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem zemes vienībai plānotais (atļautais) izmantošanas veids ir Rekreācijas teritorija.  Jaunajā - Jelgavas novada teritorijas plānojumā 2019.-2033.gadam ir iestrādāta šīs zemes vienības izmantošanas veida maiņa. Taču teritorijas plānojuma dokumenta izstrādes virzība ir iesaldēta, jo COVID pandēmijas izplatības dēļ un valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ likums liedz teritorijas plānojuma dokumentam sabiedriskās apspriešanas organizēt attālināti jeb neklātienes formā. Jāuzsver, ka par spīti tam, ka dažādas citas sabiedriskās apspriešanas, sanāksmes ir iespējamas organizēt  neklātienē, diemžēl attiecībā uz teritorijas plānojumu ir citi nosacījumi, ko uzsvērusi un nav arī mainījusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Saeima. 

Jāatzīmē, ka ir pagājis gads kopš Jelgavas novada pašvaldība lēma izstrādāt jaunus saistošos noteikumus par Jelgavas novada teritorijas plānojumu 2019.-2033.gadam pēc tam, kad Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2019. gada 11. decembrī  izdeva ŗīkojumu apturēt visas procedūras jau izgājušos saistošos noteikumus Nr. 6 “Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2019.-2033.gadam Jelgavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, kas ļautu teritorijas plānojumam stāties spēkā. Šajā brīdī jauno izstrādāto saistošo noteikumu virzība ir apturēta sabiedrisko apspriešanu organizēšanas liegumu dēļ jeb COVID pandēmijas noteikto ierobežojumu dēļ.

Jelgavas novada pašvaldība uzsver, ka izmaiņas esošajā teritorijas plānojumā, kas faktiski ir vēl spēkā līdz 2023. gadam, gaida jau vairāk kā 300 iedzīvotāju un uzņēmēju, kam pašlaik liegta teritoriju attīstīšana.

2020.gada nogalē Jelgavas novada pašvaldība noslēdza sadarbības līgumu ar SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) kā vadošo partneri Eiropas Komisijas LIFE Vides programmas līdzfinansētam projektam “LIFE GoodWater - Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai”. Jelgavas novada  pašvaldība ir viena no 19 projekta LIFE GoodWater IP partneriem un tā ietvaros tiks izbūvētas jaunas sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Nākotnes ciemā. Projekts nodrošinās līdzfinansējumu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektēšanai un būvniecībai, kas pēc pašvaldības aprēķiniem ir jaunas lappuses atšķiršana Glūdas pagasta Nākotnes ciema iedzīvotāju dzīves komfortam attiecībā gan uz smaku novēršanu, gan Auces upes ūdens piesārņojuma samazināšanu pašreizējo attīrīšanas iekārtu apkārtnē.

Kopējās projekta izmaksas ir teju 14,5 miljoni eiro, projekta ieviešanas ilgums -  astoņi gadi – līdz 2027.gada nogalei un katram no 19 saistītajiem partneriem ir sava apņemšanās konkrēto aktivitāšu ieviešanā.

Jelgavas novada pašvaldības projekta realizēšanai kopējās projekta izmaksas ir 194 445 eiro, no kurām Eiropas komisijas LIFE piešķirtais finansējums ir 53 668 eiro, VRAA Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas līdzfinansējums – 120 595 eiro, savukārt pārējais - Jelgavas novada pašvaldības budžeta līdzekļi.

Šogad - 2021. gadā noritēs plānoto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvprojekta izstrāde, konsultējoties ar tehnologiem un speciālistiem par efektīvākajiem un pareizākajiem risinājumiem, lai 2022. gadā, būvprojektu īstenojot, jaunās iekārtas varētu jau izbūvēt. Jelgavas novada pašvaldība šī gada budžetā projekta līdzfinansēšanai un ar projektēšanu saistītajām aktivitātēm paredzējusi finansējumu 20 180 eiro apjomā.