Pašvaldība
VARAM demonstrē politisko varu un nepatiesi nomelno pašvaldību

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune, šodien sasaucot ārkārtas domes sēdi un informējot domi par laika grafiku, kādā pašvaldība izpildījusi auditorkompānijas SIA “Ernst& Young Baltic” pieprasījumu dokumentācijas iesniegšanai  ārkārtas finanšu revīzijas ietvaros, vienlaikus pierādījusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) nepatiesi publiski paustos apmelojumus par pašvaldības novilcināto vai it kā apzināti kavēto rīcību.

No 27.janvāra, kad pašvaldība saņēma oficiālu VARAM vēstuli ar paziņojumu par noslēgto līgumu ar auditorkompāniju par revīzijas veikšanu, četru nedēļu laikā – līdz 26.februārim pašvaldība ir iesniegusi pilnīgi visu sākotnēji pieprasīto informāciju 57 jautājumu apjomā, savukārt ministra Toma Artura Pleša publiski paustos pārmetumus pašvaldībai atspēko ar pašas ministrijas izvēlēto revidentu apliecinātu komentāru: “Noteikti apliecinu, ka absolūti lielākais vairums informācijas ir saņemta – pēdējā nedēļa ir bijusi, manuprāt, ļoti, ļoti produktīva sadarbībā, kas noteikti ir vērtējama kā pozitīva un šo revīziju veicinoša”. (Liene Cakare – SIA “Ernst&Young Baltic” pārstāve).

Iepretim VARAM ministra T.A.Pleša paustajam, ka “revidentu darbs joprojām tiek apgrūtināts” Jelgavas novada pašvaldība uzsver, ka tā savā rīcībā bijusi operatīva un uz sadarbību vērsta, jo tiklīdz tā 27.01.2021. saņēma VARAM vēstuli par noslēgto līgumu ar SIA “Ernst &Young Baltics” par finanšu revīzijas veikšanu, tā aizsākusi dokumentu gatavošanu. Protams, vienlaikus tā pašai ministrijai atbildes vēstulē norādījusi uz nekonsekvencēm un neprecizitātēm sagatavotajos un pievienotajos dokumentos. Taču tas nav traucējis pašvaldībai paralēli gatavot revidentu pieprasīto informāciju – jau 12.februārī nosūtīta pirmā dokumentu pakete revidējamajām vienībām, kas no pašvaldības puses bija teju visa pieprasītā informācija, no kapitālsabiedrības puses - 80% apmērā. 23. februārī Jelgavas novada pašvaldībai noritēja tiešsaistes sanāksme ar auditorkompānijas SIA “Ernst& Young Baltic” pārstāvjiem, pārrunājot vēl nepieciešamās dokumentācijas atlasi un vienojoties par savstarpēji korektu informācijas sniegšanas termiņu – 3. martu. Turklāt jāuzsver - lielāko daļu iesniedzamās informācijas pašvaldība revidentiem nosūtījusi 26.02.2021., ko SIA “Ernst&Young Baltic” pārstāve Liene Cakare arī apstiprinājusi. Jelgavas novada pašvaldība pievienoja domes sēdes dienaskārtībā arī revidentu kompānijas abpusēji saskaņotu dokumentu, kurā atspoguļots viss saskaņoti iesniegtais un pretējā pusē akceptētais dokumentu kopums.

Jelgavas novada pašvaldība pieņem, ka ministrija pati iekavējusi termiņus sevis nospraustā laika grafikā iepirkumu procedūrā un saistībās pret revidentiem, jo, paredzot revīziju veikt 10 nedēļās, tā no līguma noslēgšanas brīža 4.janvārī bez attaisnojuma par to nav laicīgi oficiāli informējusi Jelgavas novada pašvaldību kā vien 27. janvāra vēstulē. Tas nozīmē, ka ar trīs nedēļu perioda novēlojumu ministrija arī zaudējusi laiku savu saistību izpildē pret revidentiem, līdz ar to kāpinājusi arī steidzamības pieprasījumu revīzijas īstenošanai pašvaldībai. Tā vietā, lai sadarbības vai labas pārvaldības prakses ietvaros pašvaldībai atvainotos, tā mākslīgi kāpinājusi pašas provocētu konfliktu, publiski spēlējoties ar nepatiesiem faktiem, termiņu interpretācijām, apmelojot pašvaldību ar inscenētu tiesību pārkāpumu vai rodot ieganstu sabiedrībā “mest ēnu” uz pašvaldības rīcību saskaņā ar likumu. Kā zināms, VARAM Jelgavas novada domes priekšsēdētājam nosūtīja pieprasījumu skaidrot rīcību, piesaucot likumu “Par pašvaldībām” 93. panta otro daļu, kas var rezultēties ar mēra atstādināšanu no amata. Parasti šāda tiesību akta piemērošanai būtu nepieciešams kaut cik pamatots iemesls likuma pārkāpumam pašvaldības darba vadīšanā. Šajā situācijā – par iemeslu kalpojusi vienīgi jēdzienu interpretācijas un dažādi traktēta pašvaldības rīcība. 

Jau ziņots, ka VARAM vēstulē pieprasīja septiņu dienu laikā Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Ziedonim Caunem sniegt paskaidrojumus par pašvaldības ārkārtas finanšu revīzijas kavēšanu, un atsauce uz likuma “Par Pašvaldībām” 93. panta otru daļu vedinājusi uz secinājumiem, ka ministrija, neskatoties uz pašvaldības operatīvo darbu apjomīgo revīzijas dokumentu iesniegšanā revidentiem, plāno piemērot rīkojumu mēra atstādināšanai no amata. Uzsāktās finanšu revīzijas ietvaros ministrijas nekorekti aizsāktā komunikācija ir pašvaldībai nepārprotams signāls, ka ministrijas nolūks ir nomelnot pašvaldības vadību, rast principiālus ieganstus un strīdīgi piemērotus tiesiskos argumentus, lai demonstrētu varas pozīcijas un ietekmētu esošās vadības stabilitāti.

Kopš februāra sākuma (04.02.2021.) Jelgavas novada pašvaldībai publiski tiek pārmesta informācijas novilcināšana, taču, kā jau iepriekš ziņots, pašvaldība ir neizpratnē par šādu publiski pausto ministrijas nostāju. Atsaucoties uz iepriekš minēto, tā līdz šim apliecinājusi uz sadarbību vērstu gan komunikāciju, gan darbības. Savukārt VARAM ar katru nākamo atbildes vēstuli kāpinājusi konfliktu, piemēram, tā vietā, lai pašvaldībai sniegtu uz sadarbību vērstu atbalstu vai norādes par iztrūkstošu dokumentāciju EIS sistēmā, tā pieprasīja Jelgavas novada domi izvērtēt izpilddirektores darbības kompetenci un tiesiskumu.

“Pēc trim mēnešiem Latvijā norisināsies pašvaldību vēlēšanas. Atšķirībā no iepriekšējām vēlēšanām šajās būs ievērojami mazāks vietvaru un ievēlamo deputātu skaits. Teritoriālās reformas rezultātā valstī tiks ievēlēts par 77 pašvaldību domēm mazāk, tātad konkurence un cīņa par politisko spēku samēru pašvaldībās gaidāma sīva. Publiski metot aizdomu ēnu uz pašvaldības darbu, ministrija apzināti aizsākusi publisku retoriku, lai savus politiskos nolūkus slēptu aiz korektiem un ticamiem argumentiem. Atkārtošos, Jelgavas novada pašvaldība nav  atteikusies izpildīt ministrijas likumiskās prasības, bet vien aicinājusi uz korektu sadarbību. Ja atskatās uz ministrijas un pašvaldības oficiālajām sarakstēm, tad līdz šim esam pildījuši visas norādes. Tas, ka esam uzdevuši papildus jautājumus un norādījuši uz nepilnībām, traktēts kā nepakļaušanās likumam. Visticamāk VARAM apzināti sameklētus trūkumus pašvaldības vai kapitālsabiedrības darbā izvērsīs kā publiskus skandālus vispirms publiskā telpā, lai apzināti demonstrētu savas varas pozīcijas un ietekmētu tālākos procesus pirms pašvaldību vēlēšanām”, komentē Ziedonis Caune, Jelgavas novada domes priekšsēdētājs.

Faktu lapa – VARAM pārmetumi un fakti laika grafikā

Ministrijas rīcība vai pārmetums

Patiesība un fakti

04.01.2021.

VARAM noslēdz līgumu ar SIA “Ernst&Young Baltic” par finanšu revīzijas veikšanu pašvaldībās – tai skaitā Jelgavas novada pašvaldībā.

26.01.2021.

Liene Cakare, piesakot sevi kā auditorkompānijas SIA “Ernst&Young Baltic” pārstāvi, atsūta uz pašvaldības izpilddirektores epastu informāciju ar pieprasījumu finanšu revīzijas veikšanai 57 jautājumos. Minēts – “atbildi sniegt pēc iespējas drīzāk”.

27.01.2021.

VARAM atsūta Jelgavas novada pašvaldībai oficiālu vēstuli, informējot par 04.01.2021. noslēgto līgumu ar SIA “Ernst&Young Baltic” un norādot uz publiski veikto iepirkumu EIS sistēmā, kur var iepazīties ar līgumu un tā pielikumu. Pašvaldība iepazīstas ar līgumu un secina, ka iztrūkst pielikuma, kas ļautu iepazīties ar mērķi, saturu un laika grafiku revīzijai. To arī norāda ministrijai atbildes vēstulē 02.02.2021.

02.02.2021.

Pašvaldības sarakste e-pastā ar revidentiem, vēloties noskaidrot iesniedzamās dokumentācijas laika termiņus. Atbilde no revidentu puses:  “novērtēsim maksimāli ātru iesaisti un atbalstu informācijas sniegšanā”

 

Pašvaldības speciālisti un kapitālsabiedrības vadītājs tiešsaistes sanāksmē organizēti vienojas par revidentiem iesniedzamo dokumentu gatavošanu. Tiek sadalītas atbildības to sagatavošanai.

04.02.2021.

VARAM publiski pārmet pašvaldībai finanšu revīzijas kavēšanu (plašsaziņas līdzekļos publisko informāciju un vēlāk atsūta vēstuli) - pieprasa Jelgavas novada domei izvērtēt izpilddirektores kompetenci, rīcības tiesiskumu un atbilstību ieņemamajam amatam.

05.02.2021.

Jelgavas novada dome ārkārtas domes sēdē izvērtē izpilddirektores secīgi veiktās darbības finanšu revīzijas izpildē, pieņem lēmumprojektu par atbalstu izpilddirektores rīcības tiesiskumam

08.02.2021.

Pašvaldība nosūta VARAM vēstuli, kurā sniedz izklāstu izpilddirektores rīcības pamatotībai un nosūta izrakstu ar novada domes lēmumu par izpilddirektores atbilstību ieņemamajam amatam

12.02.2021.

Jelgavas novada pašvaldības SIA “Ernst&Young Baltic” nosūta visu ar pašvaldību saistīto informācijas pieprasījumu un 80 % no kapitālsabiedrības informācijas pieprasījuma revīzijas ietvaros.

12.02.2021.

VARAM publisko paziņojumu par pašvaldības apzināti kavēto revīziju, pieprasa domes priekšsēdētājam septiņu dienu laikā sniegt paskaidrojumu ar atsauci uz likuma “Par pašvaldībām: 93. pantu.

19.02.2021.

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs nosūta paskaidrojumu VARAM par atbildīgu, pamatotu un operatīvu rīcību revīzijas ietvaros

23.02.2021.

Jelgavas novada pašvaldībai norit tiešsaistes sanāksme ar SIA “Ernst&Young Baltic”, pārrunājot, kurus dokumentus vēl jānosūta, vienojas papildus nepieciešamo analizējamo vienību iesniegšanu līdz 03.03.2021.

26.02.2021.

Plkst. 15:42 Jelgavas novada pašvaldība nosūta revidentiem atlikušo, bet tātad kopumā visu sākumā prasīto – revīzijas veikšanai nepieciešamo dokumentu kopumu, piebilstot, ka savstarpēji vienojoties līdz 03.03.2021. var nosūtīt vēl to, kas nepieciešamas papildus

01.03.2021.

VARAM publiski Jelgavas novadam turpina pārmest finanšu revīzijas kavēšanu, maldina sabiedrību, ka pašvaldība nav iesniegusi revidentiem informāciju, kas it kā apgrūtinot tiem darbu

02.03.2021.

Jelgavas novada pašvaldībai norit tiešsaistes sanāksme ar SIA “Ernst&Young Baltic” pārstāvjiem, apstiprinot informācijas apjomu