Jelgavas novada pašvaldības ģerbonis

Šodien Jelgavas novada ārkārtas domes sēdē deputāti apstiprināja kandidatūras iespējamajiem pagaidu valdes locekļiem kapitālsabiedrībā - SIA “Zemgales veselības centrs”, kamēr norit uzņēmuma kapitāldaļu atsavināšanas process. Par kandidātu iecelšanu, nomaiņu vai citām valdes sastāva izmaiņām, protams, jālemj kapitālsabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulcē, ko Uzņēmumu reģistrs sasauc 26. martā.

Valdes sastāva maiņa kā viens no rekomendējošiem soļiem uzņēmuma pārdošanas procesā ir pašvaldībai ieteiktā rīcība, kam juridisko konsultāciju ietvarā pašvaldība seko, lai kapitālsabiedrības atsavināšanas process noritētu likuma normām atbilstīgas rīcības ietvarā.

Kā zināms, pagājušā gada oktobrī Jelgavas novada dome lēma par SIA “Zemgales veselības centrs” kapitāla daļu pārdošanu un šī procesa virzībai paredzēja  izvēlēt profesionālajai kompetencei atbilstošu juridisko pakalpojumu sniedzēju ārpakalpojumā. Attiecīgi 2023.gada 13. decembrī pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA “ZAB Vilgerts”.

Pašvaldība 2024. gada 8. janvārī rosināja SIA “Zemgales veselības centrs” valdi sasaukt Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulci, taču, ņemot vērā, ka tas mēneša laikā nenotika, saskaņā ar Komerclikuma 213.panta ceturto daļu dalībnieku sapulci pēc jebkura dalībnieka pieprasījuma sasauc komercreģistra iestāde. Pašvaldība ar šādu pieteikumu vērsās pie Uzņēmuma reģistra 2024. gada 12. februārī un 13. martā saņēmusi atbildes vēstuli, ar kuru dalībnieku sapulces sasaukšana noteikta 26.martā. Tās dienaskārtībā ir jautājums par valdes locekļu iecelšanu. Līdz ar to pašvaldības rosinājusi Jelgavas novada domi izvirzīt divus kandidātus - pagaidu valdes locekļu amatiem - pašvaldības amatpersonas – Īpašumu pārvaldes vadītāja p.i. Vaivu Laimīti un Juridiskās nodaļas vadītājas vietnieci Svetlanu Krūmiņu, kam ar domes lēmumu tiktu akceptēta amatu savienošana.

Jāuzsver, ka pašvaldības ieskatā netiek apstrīdēta pašreizējās kapitālsabiedrības valdes saimnieciskā un atbildīgā kapitālsabiedrības pārvaldība – arī 2024.gada 18.martā saņemtais SIA “Zemgales veselības centrs” zvērināta revidenta auditēts 2023.gada pārskats apliecina, ka valde nodrošinājusi uzņēmuma darbību ar apgrozījumu 5,47 milj. eiro gadā ar pārskata gadā nesadalīto peļņu 155 tūkst.eiro. apmērā un naudas līdzekļu atlikumu 1,17 milj. apmērā. Gada pārskata dati liecina par uzņēmuma stabilo situāciju, kas nav pasliktinājusies pēc novada domes lēmuma par uzņēmuma atsavināšanas procesa uzsākšanu. Tāpat vadības  ziņojumā ir apliecinājums tam, ka  valde nodrošina uzņēmuma darbību un laika posmā no 2023.gada 31.decembra līdz brīdim, kad tiek iesniegts gada pārskats, nav veiktas nekādas darbības, kas pasliktinātu uzņēmuma saimniecisko darbību.

“Jāatzīmē, ka Jelgavas  novada pašvaldībai pieder 88,19%  uzņēmuma kapitāldaļu un attiecīgi tā saredz kapitāldaļu atsavināšanas procesā ievērot labas pārvaldības principu – tostarp, kā variantu paredzēt kapitālsabiedrības valdes sastāva paplašināšanu un noteikt tās sastāvā pašvaldības kā kapitāldaļu turētāja virzītus pagaidu valdes locekļus. Kā jau minēts - dalībnieku sapulces sasaukšana noteikta  26.martā” skaidro izpilddirektore Līga Lonerte.

Pašvaldība atgādina, ka 2023. gada pavasarī SIA “CSE COE” un Konkurences padome  vērtēja pašvaldības deleģētos uzdevumus SIA “Zemgales veselības centrs” kontekstā ar sniegtajiem pakalpojumiem veselības aprūpes jomā, rekomendējot tiešo līdzdalību līdz Koncesijas līguma termiņa beigām saglabāt un pēc tam kapitāldaļas atsavināt. Attiecīgi 2023.gada 29.martā Jelgavas novada dome lēma izbeigt pašvaldības tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā SIA “Zemgales veselības centrs” pēc termiņa beigām Koncesijas līgumam par kapitāla daļu nodošanu komerciālā pārvaldīšanā. Minētā līguma termiņš noslēdzies 2024.gada janvārī. Tiesa gan, esošās SIA “Zemgales veselības centrs” valdes pilnvaras neizbeidzas ar koncesijas līguma termiņa beigām, tādējādi SIA “Zemgales veselības centrs” valde ir rīcībspēja, un neiestājas neviens no statūtos minētajiem apstākļiem.

Pašvaldība atgādina, ka Jelgavas novada dome 25. oktobra sēdē atbalstīja lēmumprojektu par SIA “Zemgales veselības centrs” kapitāla daļu pārdošanu, paredzot pašvaldībai piederošās 88,19% kapitāla daļas atsavināt ar sākumcenu, ko noteicis neatkarīgs vērtētājs, -  2 560 000 EUR vērtībā. Tobrīd Jelgavas novada domes neapstrīdama iniciatīva bija kapitāldaļu atsavināšanai paredzēt izsoli, taču juridiskais ietvars kapitāldaļu atsavināšanas procesam un pārdošanas noteikumi pašlaik vēl arvien ir tikai izstrādes stadijā.