Projekti
Vienu no Zaļenieku muižas kompleksa ēkām pārveidos par Restaurācijas namu

Īstenojot Latvijas-Lietuvas pārrobežas sadarbības programmu un ieguldot teju pusotru miljonu eiro Jelgavas novada pašvaldības budžeta līdzekļu, šovasar Zaļenieku pagastā aizsāksies apjomīgi būvniecības darbi, kas būs saistīti ar muižas kompleksa ēku pārbūvi. Lēmums tika pieņemts 25. aprīļa Jelgavas novada dome sēdē, kad deputāti akceptēja aizņēmuma nepieciešamību Valsts kasē un iepazinās ar projektu, kas paredz divas no muižas kompleksa ēkām pārveidot par Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas mācību korpusiem.

Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola (ZKAV) ir vienīgā mācību iestāde Jelgavas novadā, kur vienuviet tiek īstenotas pirmsskolas, pamatizglītības un  profesionālās izglītības programmas. Pēdējos gados īpašs ieguldījums veikts tieši profesionālās izglītības programmas kvalitātes celšanai. Skola sadarbībā ar pašvaldību ik gadu piedalās dažādos projektos, lai attīstītu ne vien audzēkņu prasmes, bet veiktu ieguldījumu arī iestādes/muižas labiekārtošanā. Viens no projektiem, ko pašvaldība šovasar īstenos kopā ar Lietuvu, paredz skolas vajadzībām muižas kompleksā izveidot Restaurācijas namu, kurā restauratori varēs apgūt savu arodu daudz plašākās un mūsdienīgākās telpās. Projekts tiek īstenots “Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020. gadam” ietvaros.

“Projektu īstenojam, lai paplašinātu skolas attīstību tieši Restaurācijas apmācības jomā. Zaļenieki ir vienīgā vieta Baltijas valstīs, kur var apgūt mūra restaurāciju. Vēlamies to paplašināt, lai radītu mācību vidi atbilstošu darba tirgum, mazinot prasmju nesakritību ar darba tirgus vajadzībām. Pašreizējās praktisko mācību telpas ir mazas, šauras un diemžēl neatbilstošas. Arī aprīkojums ir ļoti minimāls, lai apgūtu profesionālo programmu. Piesaistot projekta finanses, varēsim līdzekļus novirzīt ne vien restaurācijas nama būvniecībai, bet arī kvalitatīva aprīkojuma un materiāla iegādei”, stāsta Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas direktore Lilita Leoho.

Projekta ”Darba vidē balstītas apmācības uzsākšana būvniecības un restaurācijas nozarēs Zemgalē un Paņevežos” kopējais finansējums ir 290 334 EUR. Jelgavas novada pašvaldībai piešķirtā  daļa no LAT-LIT projekta būs 234 962 EUR. Bet jāteic, ka lielāko daļu 146 876 EUR pašvaldība varēs novirzīt mācību laboratoriju aprīkojumam, materiālu iegādei un audzēkņu apmācībai. Restaurācijas nama būvniecībai projekta ietvaros plānoti vien 68 576 EUR.

“Jānorāda, ka atvēlētā finanšu summa būvniecībai ir salīdzinoši maza. Apstiprinoties projektam, mums nācās pieņemt svarīgu lēmumu, vai pielāgojam esošās telpas restauratoru apmācībai vai arī tomēr realizējam sen loloto izglītības iestādes sapni, proti, izveidojam jaunu mācību korpusu. Pēc rūpīgām finanšu aplēsēm pašvaldība pieņēma lēmumu ieguldīt būvniecībā pašvaldības līdzekļus un atjaunot vienu no muižas kompleksa ēkām – Zirgu stalli. Pēc atjaunošanas darbiem tas iegūs nosaukumu Restaurācijas nams. Zirgu stallis atrodas aiz muižas pa labi, blakus dīķim. Tas pēdējos divus gadus stāv tukšs, jo tā tehniskais stāvoklis vairs neļāva tajā aizvadīt mācību stundas. Ēkai ir divi stāvi. Izstrādātais tehniskais projekts paredz, ka ēkas pirmajā stāvā izveidos divas lielas restaurācijas laboratorijas - vienu akmens-mūra darbiem, otru koka darbiem. Līdzās laboratorijām pirmajā stāvā ierīkos sanitāro mezglu un ģērbtuves, savukārt ēkas otrajā stāvā plānots izveidot konferenču zāli un mazākus darba kabinetus, kuros audzēkņi varēs veikt individuālos darbus, kā arī sīkos darbiņus (krāsošanu, ģipša veidošanu u.c.). Vēlamies, lai Restaurācijas namā notiktu ne vien profesionālo izglītības programmu audzēkņu praktiskās apmācības, bet nams piesaistītu arī dažādu restaurācijas uzņēmumu darbiniekus un amatniekus, kuri vēlētos profesionāli pilnveidoties, vai veikt, piemēram, savas atsevišķo objektu restaurēšanas”, komentē Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte.

Līdzās Zirgu stallim atrodas muižas kompleksa ēka, kurā ierīkota apkures sistēma, kas apsilda ne vien blakus esošās ēkas, bet arī pašu muižu. Siltināšanas darbu laikā ieplānots namā ierīkot jaunu apkures sistēmu, kas darbosies ar granulu palīdzību, kā arī veikt jaunu siltumtrases izbūvi.

“Tā sauktā Katlu māja nefunkcionē tikai kā apkures nams, esam tajā ierīkojuši arī automehāniķu darbnīcu. Pēc ēkas rekonstrukcijas darbiem plānojam ēku turpināt izmantot skolas vajadzībām, tikai šobrīd vēl skaidri neesam izplānojuši, ko tieši ēkā izvietosim. Ja Restaurācijas namā restauratoriem pietiks ar atjaunotajām telpām, tad iespējams Katlu mājā turpinās darboties automehāniķu darbnīcas, bet, ja nāksies veikt mācību laboratoriju pārvietošanu, tad automehāniķus izvietosim citā muižas kompleksa ēkā”, skaidro L. Leoho.

Noslēdzoties šomēnes iepirkumam par būvniecības darbiem, noskaidrots, ka energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus un atjaunošanas darbus objektā veiks SIA “Bildberg” kopsummā par 1 456 997 EUR. Tehnisko projekta izstrādi ēkām veica SIA “Lūsis V” par 19 763 EUR, autoruzraudzību SIA “Vertti” par 12 097 EUR, savukārt būvuzraudzību veiks SIA “Lerix” par 12 093 EUR.

Kopējās izmaksas sastāda 1 500 952 EUR, no tām projekta finansējums ir 68 576 EUR (ēkas 1.stāva vienkāršotajai atjaunošanai). Par būvprojekta izstrādi Jelgavas novada pašvaldība jau ir norēķinājusies, tādēļ Valsts kasē uz 25 gadiem plānotā aizņēmuma summa ir 1 481 189 EUR.