Iedzīvotājiem Izglītība
Sesavas pamatskola

Atsaucoties uz jauno Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) skolu finansēšanas modeli, Jelgavas novada domes deputāti 24. janvāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju sēdē izskatīja un virzīja uz domes sēdi lēmumprojektu par Sesavas pamatskolas likvidāciju 2024./2025. mācību gadā.

Izvērtējot Sesavas pamatskolas perspektīvas nodrošināt kvalitatīvas izglītības iegūšanas iespējas novada bērniem, atbilstoši efektīvas vispārējās izglītības iestādes rādītājiem, Jelgavas novada Izglītības pārvalde skolas pilnvērtīgā pastāvēšanā saskata vairākas būtiskas problēmas – nepietiekams skolēnu skaits, nepietiekama pedagogu noslodze un kapacitāte, kā arī nesamērīgi augstas izmaksas uz skolēnu skaitu.

Sagatavotais lēmumprojekts paredz no 2024./2025. mācību gada Sesavas pamatskolu likvidēt, izglītojamajiem piedāvājot mācību procesu īstenot Elejas vidusskolā, savukārt esošajās Sesavas skolas telpās izveidot pirmsskolas izglītības iestādes “Kamenīte” programmu īstenošanas vietu.

Jaunie finansēšanas noteikumi, ko izstrādājusi IZM, balstīti kritērijos par skolēnu skaitu katrā klašu grupā. Lai saņemtu valsts finansējumu lauku pamatskolai, tajā jābūt ne mazāk kā 10 bērniem katrā klasē.

“Sesavas pamatskola lauku teritoriju skolu grupā pēc izglītojamo skaita vairs neizpilda minimālā skolēnu skaita robežu 1.-3. un 4.-6.klašu grupā, lai pastāvētu kā patstāvīga iestāde, turklāt izglītojamo skaitam ir tendence samazināties. Skolēnu skaits pa klasēm ir nevienmērīgs, bet, ņemot vērā pēdējo gadu tendences pirmsskolas programmas beidzēju turpmākā skolas izvēlē, nav pamata prognozēt kāpumu vidējā klašu piepildījuma ziņā,” skaidro Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Strūberga.

Pēdējo piecu gadu laikā Sesavas pamatskolā pamatizglītības programmā izglītojamo skaits sarucis no 82 līdz 66 skolēniem. Savukārt pirmsskolas izglītības programmā izglītojamo skaits iepriekšējos gados ir  nostabilizējies un uz 2024. gada 1. janvāri ir 51 izglītojamais: sešgadīgie - 9  bērni; piecgadīgie - 14; četrgadīgie -13; no 1,5 līdz 4 gadu vecumam 15 bērni.

“Ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, mācības Sesavas pamatskolā uzsāk apmēram 50% no pirmsskolas beidzējiem, bet pārējie dodas uz Elejas vidusskolu un atsevišķi bērni uz Pilsrundāles vidusskolu. Elejas vidusskola ir 9 km attālumā un Pilsrundāles vidusskola 12 km attālumā Bauskas novadā. Apzināmies, ka skolēnu pārvadājumu maršrutus ir iespējams saplānot tā, lai katram bērnam būtu garantēta ērta nokļūšana uz Elejas vidusskolu,” skaidro K. Strūberga.

Mazā skolēnu skaita dēļ vairākās mācību stundās (izņemot pamatpriekšmetus) šobrīd Sesavas pamatskolā klases tiek apvienotas 2. + 3. klase (13 skolēni), 5. + 6. klase (6 skolēni), 7. + 8. klase (15 skolēni).

“No nākamā mācību gada klases apvienot vairs nedrīkst, bet, ieviešot klašu finansējumu, skolēnu skaits nedrīkst atšķirties vairāk  kā par 25% no noteiktā minimālā skolēnu skaita (klašu grupā minimums ir 30 skolēni). Šo skolēnu skaitu var uzņemt Elejas vidusskola, kurā jau pašlaik mācās 54 Sesavas pagasta skolēni (48  pamatizglītības un 6 vidējās izglītības programmā). Savukārt tuvākā pirmsskolas izglītības iestāde ir Elejas PII “Kamenīte”, bet tās pašreizējais un prognozējamais piepildījums norāda, ka brīvu vietu grupās nav un brīvu telpu jaunu grupu veidošanai arī pašlaik nav. Tamdēļ piedāvājam risinājumu Sesavas pamatskolas esošajās telpās saglabāt pirmsskolu, izveidojot to par Elejas PII “Kamenīte” programmu īstenošanas vietu,” teic K. Strūberga.

Pēc Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu vispārizglītojošo programmu izmaksas aprēķina vienam izglītojamam mēnesī no 2023. gada 1. janvāra apstiprinātās 1 skolēna izmaksas Sesavas pamatskolā ir 204,47 EUR. Tās ir otrās augstākās izmaksas novada skolās. Pirmsskolas programmā 1 bērna vidējās izmaksas mēnesī ir 141,13 EUR. Tās ir trešās zemākās izmaksas no skolu grupas. Veicot matemātiskos aprēķinus, zināms, ka nākamajā mācību gadā 1 skolēna izmaksas Sesavas pamatskolā veidotos jau 210,67 EUR, bet pirmsskolas programmā izmaksas joprojām saglabātos nemainīgas.

Tāpat, atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas izvirzītajiem optimāliem rādītājiem saistībā ar mērķdotācijas pedagogu algu finansējuma nodrošinājumam, jānorāda, ka Sesavas pamatskola ir augsta riska zonā par līdzekļu nepietiekamību.

Jāpiebilst, ka Izglītības pārvalde janvāra sākumā skolas un pagasta vadību, kā arī izglītojamo vecākus aicināja uz sanāksmi, informējot par paredzamo situāciju, kā arī turpmākajām izglītības iespējām gan pamatskolas, gan pirmsskolas skolēniem.