Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22.panta otro daļu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628. “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 68.2.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”, Jelgavas novada dome 2016. gada 27. jūlija sēdē pieņēma lēmumu apstiprināt Jelgavas novada attīstības programmu un Jelgavas novada attīstības programmas vides pārskatu.

Plānošanas dokumenta darbības laiks ir no 2016. gada 1. augusta līdz 2023. gada 31. decembrim.

Ar šī dokumenta apstiprināšanu, spēku ir zaudējusi Jelgavas novada attīstības programma 2011.-2017.gadam.

 

Apstiprināts: Jelgavas novada domes 2018.gada 31.janvāra sēdē. Lēmums Nr.23, protokola Nr.1 

Apstiprināts: Jelgavas novada domes 2019.gada 27.februāra sēdē. Lēmums Nr.25, protokola Nr.2 

Apstiprināts: Jelgavas novada domes 2020. gada 22.janvāra sēdē. Lēmums Nr.14, protokola Nr.2 

Apstiprināts: Jelgavas novada domes 2021. gada 27.janvāra sēdē. Lēmums Nr.3, protokola Nr.2

Apstiprināts: Jelgavas novada domes 2021. gada 26.maija sēdē. Lēmums Nr.27, protokols Nr.8

Apstiprināts: Jelgavas novada domes 2021.gada 28.jūlija sēdē. Lēmums Nr.11., protokols Nr.8

Lai varētu īstenot būvprojekta “Ūdenssaimniecības tīklu attīstība Ozolnieku novada ciemos” izstrādi,  valsts aizdevuma saņemšanai atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumiem Nr. 104 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” (turpmāk – MK), bija nepieciešams precizēt Jelgavas novada Investīciju plānu 2021.-2023.gadam, kā to nosaka MK noteikumu 3.1.11. apakšpunkts - būvprojektu izstrādei projektiem, kuru īstenošana plānota no Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem vai no citiem finanšu līdzekļiem, nepieciešams atspoguļot no kādiem finanšu līdzekļiem tiks finansētas un kādas ir paredzamo ūdenssaimniecības tīklu izbūves būvdarbu izmaksas (precizēti Investīciju plāna 159. un 161.ieraksti).

Apstiprināts: Jelgavas novada domes 2021.gada 7.septembra sēdē. Lēmums Nr.8, protokola Nr.18

Apstiprināts: Jelgavas novada domes 2022. gada 3.februāra sēdē. Lēmums Nr.8 §, protokola Nr.7

Apstiprināts: Jelgavas novada domes 2022. gada 30.jūnija sēdē. Lēmums Nr.20 §, protokola Nr.27

Apstiprināts: Jelgavas novada domes 2023.gada 26.aprīļa sēdē. Lēmums Nr.35 (protokols Nr.10)

Aktuālās situācijas apraksts par vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizāciju un attīstību Jelgavas novadā, atbilstoši IAS un AP noteiktajiem stratēģiskajiem uzstādījumiem

Apstiprināts: Jelgavas novada domes 2023.gada 8.septembra sēdē. Lēmums Nr. 2 (protokols Nr. 20)