Jau tradicionāli pavasaris Latvijā iezīmējas ne tikai ar gaismas atgriešanos, siltākiem vakariem un skanīgām putnu dziesmām – neatņemama ir vēlme visiem kopā parūpēties par mūsu zemi un sakopt apkārtējo vidi. Ar moto “tīri-zaļi-ilgi” ikviens Latvijas iedzīvotājs 27. aprīlī aicināts piedalīties Lielajā Talkā, kas notiks jau septiņpadsmito reizi.

Ko īsti nozīmē vārds “talka”? Skaidrojums – “nosaukums aicinātu kaimiņu kopdarbam lauku sētā, pie kam darbu beidzot saimnieks cienā dalībniekus ar dzērieniem, bet saimniece ar kuplu mielastu, kura laikā notiek apdziedāšanās un pēc tam viesīga sadzīve ar dejām un rotaļām”.

Arī šogad Jelgavas novada pagastos, atsaucoties Lielās Talkas organizatoru uzsaukumam, vides sakopšanas aktivitātes noritēs, lai arī mazliet citādākā formātā, kā ierasts iepriekš. Vairākos pagastos sakopšanas darbi notiks jau 22., 23., 24., 25. un 26. aprīlī, tādēļ iedzīvotāji aicināti iesaistīties, pie sava pagasta koordinatora iepazīties ar plānotajiem darbiem, vietām, kā arī laikus paņemt maisus.


Vilces pamatskolas Ekopadomes dalībnieki talku jau aizvadījuši, Latvijas 100-gades parkā Vilcē veidojot apdobes kociņiem.


Talkas vietas Jelgavas novada pagastos

Cenu un Ozolnieku pagasti
Koordinators Jānis Krugolaužs, tālr. 20054301
Maisus piesaka talkas koordinatoram, saņemot maisus. Pilno maisu savākšanas vietas - Eglaines iela 17, Ozolniekos pie sadzīves atkritumu konteineriem; Progresa iela 1 , Tetelē, pie sadzīves atkritumu konteineriem.

Elejas pagasts
Koordinators Raitis Silamednis, tālr. 26832774
27.aprīlī plkst. 10:00 pagasta pārvalde aicina talkotājus uz Elejas muižas parku.
PII “Kamenīte” iestādes darbinieki un izglītojamie talkos no 22.04.-26.04. un veiks nelielus darbus iestādes teritorijā.
Elejas Jauniešu iniciatīvu centrs talkos tirgus laukumā. Saziņa ar Jeļenu Ribikausku
Maisus var paņemt pagasta pārvaldē līdz 25.04.
Talkas maisu novietošanas vietas:
Lietuvas iela 40 ( netālu no tekstila izstrādājumu savākšanas konteinera)
Glūdas pagasts
Glūda- koordinatori Mārtiņš Vītoliņš un Herta Šalkovska, maisus un talkošanas vietas pieteikt līdz 25.aprīlim zvanot pa tālr. 26366631
Pagasta pārvaldes darbinieki talkos 26.aprīlī. Dorupes un Zemgales iedzīvotāji sakops savu ciemu teritorijas, frizējot dzīvžogus. Talkot pieteikušies arī Siliņu (Viesturciemā) aktīvisti.
Maisu novietošana: Dorupē pie daudzīvokļu māju atkritumu konteineriem; Zemgalē pie aktivitāšu centra saimniecības ēkas; Nākotnē Šķibes skolas atkritumu gabionā; Viesturciemā Birzīte/ Siliņi krustojums.
Jaunsvirlaukas pagasts
Koordinators Lauris Landsbergs, tālr. 26106900
Jaunsvirlaukas pagastā darbinieki talkas laikā stādīs atraitnītes pie pagasta pārvaldes, Kārniņu ciemata centrā, bet Dzirniekos pie pašvaldības ēkas sakops apstādījumus.
Staļģenes jaunieši Ričarda Pāna vadībā sakops Cepļu dīķa apkārtni.
Maisus piesaka talkas koordinatoram, saņemot maisus, vienojas par pilno maisu savākšanas kārtību.

Kalnciema pagasts
Koordinatori: Māris Krauze, tālr. 25768966, Krista Ribakova tālr. 28899477
Maisus var saņemt pagasta pārvaldē līdz 25.04.
Piektdiena 26.aprīlis: p
agasta pārvalde talkos pagasta ciema teritorijā. Sporta bāze talkos ap iestādi.
Sestdiena 27.aprīlis: aicinām arī PII "Mārīte" un Kalnciema pagasta pamatskolas audzēkņu vecākus iesaistītes teritoriju labiekārtošanas darbos.

Talkas maisu novietošanas vietas:
Pretī daudzdzīvokļu mājai Jaunības iela 1, blakus autobusa pieturai "Kalnciems"
Pie Kaigu garāžām, gar upmalu
Purmaļu ceļa sākumā, gar Jelgavas ielu
Blakus autobusa pieturai "Standarts"
Aiz Kalnciema pagasta pamatskolas, gar Lielupes ielu

Lielplatones pagasts
Koordinatore Inguna Pranka, tālr. 27839959
Maisus var saņemt pagasta pārvaldē. Talkas maisu novietošanas vietas: Tīšos pie garāžām, Sidrabē pie veikala (ielas malā) Lielplatonē pie centrālās pieturas.
Līvbērzes pagasts
Koordinatori: Līvbērzē Lauris Ovsjanko tālr. 22462612, Vārpa - Smaida Vērza, Tušķi - Daina Zaneriba , Jauniešu centrs - Amanda Meldere
Maisus piesaka talkas koordinatoram, saņemot maisus, vienojas par pilno maisu savākšanas kārtību.
Platones pagasts
Koordinators  Lauris Rudzītis, tālr. 26694637
Maisus var saņemt pagasta pārvaldē Platonē, Atspulgu ielā 4.
Talkas maisu novietošanas vietas: Dravnieku ielā 2, Platonē (pie darbnīcām), Skolas ielā 4, Platonē (pie katlu mājas),  Lielvircavas ielā 4a, Lielvircavā (pie atkritumu konteineriem), Lapu krogā (pie elektrolīnijām).
Salgales pagasts
Koordinators Mareks Dzirkalis, tālr. 22421982
Talka notiks 26. aprīlī plkst. 11:00, sakopjot Skuju taku.
Maisus piesaka talkas koordinatoram, un, tos saņemot, vienojas par pilno maisu savākšanas kārtību.
Sesavas pagasts
Koordinators Dzintars Tacs, talr. 28759059
Sesavā talka būs Sesavas parkā, sākums plkst. 10:00 Pulcēšanās vieta pie Sesavas katlu mājas.
Bērvircavā talka noritēs Bērvircavas parkā, sākums plkst. 10:00 ar pulcēšanos pie Bērvircavas tautas nama.
Maisus pēc vajadzības izdala koordinators un vienojas par maisu savākšanu.
Svētes pagasts
Koordinators Edgars Grīnofs, tālr. 29522868, Sarmīte Ņikoforova, tālr. 29800747
Maisus var paņemt pagasta pārvaldē, kur vienojas par savākšanas vietu un laiku.
Valgundes pagasts
Koordinatore Maija Lasmane, tālr. 26397810
Talkai pieteikušies Zemessardzes 52.bataljona zemessargi, kuri 24.aprīlī sakops Silenieku brāļu kapus. Aicināti pieteikties arī iedzīvotāji.
Maisus pēc vajadzības izdala koordinators un vienojas par maisu savākšanas vietām.
Vilces pagasts
Koordinators Egils Garbilis, tālr. 26430730
Vilces pagastā talkas aktivitātes pilnā sparā - visi maisi izdalīti, daudzi jau piepildīti un aizvesti. Savākto atkritumu maisus aicina novietot pie māju konteineriem Austrumu ielā, Mūrmuižā, Ziedkanē, Bandeniekos.
Vircavas pagasts
Koordinators Miķelis Ducmanis, tālr. 27234149
Vircavā talkas ietvaros sakārtos laukumu zaru un lapu savākšanai Oglaines ciematā. Jaunieši plāno   sakopt Vircavas tautas nama pagrabu. Maisus piesaka talkas koordinatoram un, tos saņemot, vienojas par pilno maisu savākšanas vietām.
Zaļenieku pagasts
Koordinators Aivars Brikmanis, tālr. 22016330
Trīs talkošanas vietas -Vecā skola, Ūziņu parks un biedrība Zaļenieki parks. Maisus var paņemt pagasta pārvaldē, kur vienojas par savākšanas vietu un laiku.

Plašāk par Lielo Talku:
https://talkas.lv/
https://www.facebook.com/LielaTalka
https://www.instagram.com/lielatalka/
https://www.tiktok.com/@lielatalkaidejutalka