Datums 17. aprīlis, 2024
Laiks14.00
Vieta Jelgavas novada pašvaldība, Pasta iela 37, Jelgava
Jelgavas novada pašvaldības ģerbonis

Darba kārtībā:

 1. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2023.gada 22.februāra lēmumā Nr.39 “Par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības un Jelgavas novada pašvaldības kopīgās iestādes “Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļa” sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšanu"
 2. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Mākonīši, Zaļenieku pagasts)
 3. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Vētras, Zaļenieku pagasts)
 4. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (Celtnieku iela 4-24, Āne, Cenu pagasts)
 5. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības (Eglaines iela 19, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts)
 6. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2024.gada 11.marta lēmumā “Četru jaunu M3 kategorijas autobusu iegāde Jelgavas novada pašvaldības funkciju nodrošināšanai ” īstenošanai
 7. Par finansējuma piešķiršanu lietus kanalizācijas iegruvuma seku novēršanai Ezera ielā 25, Ozolniekos
 8. Par investīciju projekta “Gājēju un veloceliņa un ielu apgaismojuma izbūve Ausekļa ielā, Lielvircavas ciemā, Platones pagastā, Jelgavas novadā” īstenošanu
 9. Par investīciju projekta “Asfaltbetona seguma un ielu apgaismojuma izbūve Krasta ielā, Garozas ciemā, Salgales pagastā, Jelgavas novadā” īstenošanu
 10. Par investīciju projekta “Seguma atjaunošana Jaunības ielā un Draudzības ielā, Kalnciems, Jelgavas novadā” īstenošanu
 11. Par investīciju projekta “Vircavas pagasta, Oglaines ciema, Parka ielas seguma atjaunošana, Jelgavas novadā” īstenošanu
 12. Par investīciju projekta “Asfaltbetona seguma izbūve uz pašvaldības autoceļa Kalnrozes - Valdeikas, Vilces pagastā, Jelgavas novadā” īstenošanu
 13. Par investīciju projekta “Valgundes pagasts, Tīreļu ciema, Rīgas ielas seguma atjaunošana posmā no Valsts galvenā autoceļa A9 līdz DUS “Astarte”, Jelgavas novadā” īstenošanu
 14. Par investīciju projekta “Svētes pagasta, Jēkabnieku ciema, Muzikantu ielas seguma atjaunošana, Jelgavas novadā” īstenošanu
 15. Par investīciju projekta “Parka ielas seguma atjaunošana, Branku ciemā, Cenu pagastā, Jelgavas novadā” īstenošanu
 16. Par investīciju projekta “Gājēju celiņa izbūve Jaunsvirlaukas pagastā gar Valsts reģionālo autoceļu P94 no Staļģenes līdz Emburgai, Jelgavas novadā” īstenošanu
 17. Par investīciju projekta “Gājēju celiņa un ielas apgaismojuma atjaunošana Centra ielā, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā” īstenošanu
 18. Par investīciju projekta “Seguma atjaunošana Ceriņu ielā, Ceļmalas ielā, Saules ielā, Ievu ielā un Alkšņu ielā, Dzirnieku ciems, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novadā” īstenošanu
 19. Par investīciju projekta “Sesavas pagasta pašvaldības ceļa Dārza iela – Buķi seguma atjaunošana, Jelgavas novadā” īstenošanu
 20. Par investīciju projekta “Apvienotā gājēju un veloceliņa, un ielas apgaismojuma izbūve Skolas ielā, Nākotnes ciemā, posmā no pašvaldības ceļa Nākotne - Dārznieki līdz Tomsona ielai, Jelgavas novadā” īstenošanu
 21. Par investīciju projekta “Sesavas pagasta, Bērvircavas ciema, Upes ielas gājēju ietves izbūve posmā no Upes ielas 31 līdz Tūju ielai, Jelgavas novadā” īstenošanu
 22. Par investīciju projekta “Seguma atjaunošana Kveldes ielā un ceļam Dzelzceļa pārbrauktuve – “Austrumi”, Platone, Jelgavas novadā” īstenošanu
 23. Par saistošo noteikumu Nr.__„Grozījumi 2024.gada 22.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2024.gadam”” apstiprināšanu
 24. Par Jelgavas novada domes 2023.gada 26.jūlija lēmuma Nr.37 “Par Budžeta komisijas nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu” atcelšanu
 25. Par grozījumiem iekšējos noteikumos "Jelgavas novada pašvaldības budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtība"
 26. Par Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības programmas 2023.-2029.gadam Jelgavas novada investīciju plāna aktualizēšanu
 27. Par Jelgavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības (Baložu kapi, Svētes pag.)
 28. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un “de minimis” atbalsta piešķiršanu samazināta nekustamā īpašuma nodokļa maksas veidā SIA “Upeslīči atpūtai”
 29. Par Jelgavas novada pašvaldības 2023.gada pārskata apstiprināšanu
 30. Par grozījumiem 2022.gada 30.marta Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikumos
 31. Par saistošo noteikumu Nr._ “ Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2022. gada 28. septembra saistošajos noteikumos Nr. 31 “Par pašvaldības nodevām Jelgavas novadā”” apstiprināšanu.
 32. Par saistošo noteikumu Nr. "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība publiskās vietās Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā" apstiprināšanu.
 33. Par dalību “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās” projektā
 34. Par dalību izsludinātajā ES atbalsta saņemšanas atklātā projektu iesniegumu konkursā ELFLA aktivitātē "Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas"
 35. Par iekšējo noteikumu Jelgavas novada pašvaldības mērķdotācijas autoceļu uzturēšanai sadales un izlietojuma kārtība.
 36. Par dividenžu izmaksu