Datums 21. februāris, 2024
Laiks14.00
Vieta Jelgavas novada dome
Jelgavas novada pašvaldības ģerbonis

Darba kārtība:

 1. Par darba kārtību
 2. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Krastiņi, Kalnciema pagasts)
 3. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (“Pūcēni”, Valgundes pag.)
 4. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Gateris, Platones pagasts)
 5. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu otrajā izsolē (Mācītājmājas lauks, Zaļenieku pagasts)
 6. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu otrajā izsolē (Asni, Zaļenieku pagasts)
 7. Par grozījumiem iekšējos noteikumos "Jelgavas novada pašvaldības budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtība"
 8. Par grozījumiem Budžeta komisijas nolikumā
 9. Par iekšējo noteikumu “Par debitoru parādu administrēšanu Jelgavas novada pašvaldības iestādēs” apstiprināšanu
 10. Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta “Četru jaunu M3 kategorijas autobusu iegāde Jelgavas novada pašvaldības funkciju nodrošināšanai ” īstenošanai
 11. Par finansējuma piešķiršanu jauktā kora “Svīri” dalībai XVI Latviešu Dziesmu svētkos Kanādā
 12. Par saistošajiem noteikumiem Nr. __ "Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2023.gada 5. jūnija saistošajos noteikumos Nr.10 “Jelgavas novada pašvaldības nolikums”"
 13. Par saistošo noteikumu Nr.__ "Jelgavas novada iedzīvotāju padomes nolikums" apstiprināšanu
 14. Par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu un līdzfinansējuma apmēra privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm apstiprināšanu
 15. Par pabalsta apmēra noteikšanu bērniem, kuri apgūst obligāto pamata vai vispārējo vidējo izglītību privātā izglītības iestādē
 16. Par Jelgavas novada pašvaldības dalību Sociālās uzņēmējdarbības grantu programmā “Augšup”
 17. Pap.DK. Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā (Spartaka iela 21A, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts)