Datums 16. aprīlis, 2024
Laiks14.00
Vieta Jelgavas novada pašvaldība, Pasta iela 37, Jelgava
Jelgavas novada pašvaldības ģerbonis

Darba kārtībā:

 1. Par Nomas un apbūves tiesību izsoļu komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu
 2. Par saistošo noteikumu Nr. “Grozījumi 2023.gada 26.aprīļa saistošo noteikumu Nr.7 “Par licencēto makšķerēšanu un zemūdens medībām Lielupē Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu
 3. Par saistošo noteikumu Nr. "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība publiskās vietās Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā" apstiprināšanu
 4. Par dzīvojamās mājas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību nodošanu (Lietuvas iela 24, Elejas pag.)
 5. Par investīciju projekta “Gājēju un veloceliņa un ielu apgaismojuma izbūve Ausekļa ielā, Lielvircavas ciemā, Platones pagastā, Jelgavas novadā” īstenošanu
 6. Par investīciju projekta “Asfaltbetona seguma un ielu apgaismojuma izbūve Krasta ielā, Garozas ciemā, Salgales pagastā, Jelgavas novadā” īstenošanu
 7. Par investīciju projekta “Seguma atjaunošana Jaunības ielā un Draudzības ielā, Kalnciems, Jelgavas novadā” īstenošanu
 8. Par investīciju projekta “Vircavas pagasta, Oglaines ciema, Parka ielas seguma atjaunošana, Jelgavas novadā” īstenošanu
 9. Par investīciju projekta “Asfaltbetona seguma izbūve uz pašvaldības autoceļa Kalnrozes - Valdeikas, Vilces pagastā, Jelgavas novadā” īstenošanu
 10. Par investīciju projekta “Valgundes pagasts, Tīreļu ciema, Rīgas ielas seguma atjaunošana posmā no Valsts galvenā autoceļa A9 līdz DUS “Astarte”, Jelgavas novadā” īstenošanu
 11. Par investīciju projekta “Svētes pagasta, Jēkabnieku ciema, Muzikantu ielas seguma atjaunošana, Jelgavas novadā” īstenošanu
 12. Par investīciju projekta “Parka ielas seguma atjaunošana, Branku ciemā, Cenu pagastā, Jelgavas novadā” īstenošanu
 13. Par investīciju projekta “Gājēju celiņa izbūve Jaunsvirlaukas pagastā gar Valsts reģionālo autoceļu P94 no Staļģenes līdz Emburgai, Jelgavas novadā” īstenošanu
 14. Par investīciju projekta “Gājēju celiņa un ielas apgaismojuma atjaunošana Centra ielā, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā” īstenošanu
 15. Par investīciju projekta “Seguma atjaunošana Ceriņu ielā, Ceļmalas ielā, Saules ielā, Ievu ielā un Alkšņu ielā, Dzirnieku ciems, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novadā” īstenošanu
 16. Par investīciju projekta “Sesavas pagasta pašvaldības ceļa Dārza iela – Buķi seguma atjaunošana, Jelgavas novadā” īstenošanu
 17. Par investīciju projekta “Apvienotā gājēju un veloceliņa, un ielas apgaismojuma izbūve Skolas ielā, Nākotnes ciemā, posmā no pašvaldības ceļa Nākotne - Dārznieki līdz Tomsona ielai, Jelgavas novadā” īstenošanu
 18. Par investīciju projekta “Sesavas pagasta, Bērvircavas ciema, Upes ielas gājēju ietves izbūve posmā no Upes ielas 31 līdz Tūju ielai, Jelgavas novadā” īstenošanu
 19. Par investīciju projekta “Seguma atjaunošana Kveldes ielā un ceļam Dzelzceļa pārbrauktuve – “Austrumi”, Platone, Jelgavas novadā” īstenošanu
 20. Par Kalnciema pagasta ģerboņa apstiprināšanu
 21. Par detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (Mežāres, Iecēni, Cenu pagasts).
 22. Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma (administratīvajai teritorijai līdz 30.06.2021.) un vides pārskata 6.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
 23. Par ceļa servitūta atzīmes dzēšanu (Skolas iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku pag.)
 24. Par Jelgavas novada domes 2024. gada 28. februāra saistošo noteikumu Nr.2” Jelgavas novada administratīvās teritorijas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” precizēšanu
 25. Par Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģiona Jelgavas valstspilsētas, Dobeles un Jelgavas novadu atkritumu apsaimniekošanas plāna 2023. – 2027. gadam apstiprināšanu
 26. Par 2023.gada 26.jūlija Jelgavas novada domes lēmuma Nr.18 “Par atteikumu izsniegt atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai nekustamajā īpašumā “Rapas”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā” atcelšanu
 27. Par saistošo noteikumu Nr. „Jelgavas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” apstiprināšanu
 28. Par Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības programmas 2023.-2029.gadam Jelgavas novada investīciju plāna aktualizēšanu
 29. Par Jelgavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības (Baložu kapi, Svētes pag.)
 30. INFORMATĪVS. JNKU ziņojums par aktualitātēm