Datums 23. janvāris, 2024
Laiks14.00
Vieta Jelgavas novada dome
Jelgavas novada pašvaldības ģerbonis

Darba kārtība:

  1. Par grozījumiem 2018.gada 26.septembra domes lēmumā (protokols Nr.13, 35.§) “Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA “RELS"" pielikumā
  2. Par saistošo noteikumu Nr._“Jelgavas novada administratīvās teritorijas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” apstiprināšanu
  3. Par grozījumiem 2012.gada 17.februāra zemes nomas līgumā Nr.JNP/5-34.3/12/46
  4. Par ielas nosaukuma maiņu (Roberta Pelšes iela, Eleja, Elejas pag.)
  5. Par grozījumiem ceļa servitūta līgumā (Pakalniešu pļava, Valgundes pag.)
  6. Par reālservitūta nodibināšanu par labu nekustamajam īpašumam “Jaunvīksnas”, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā