Datums 20. februāris, 2024
Laiks14.00
Vieta Jelgavas novada dome
Jelgavas novada pašvaldības ģerbonis

Darba kārtība:

 1. Par papildus jautājumu iekļaušanu darba kārtībā
 2. Par grozījumiem Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likumā
 3. Par detālplānojuma izstrādes izbeigšanu (Mežvidi, Eleja, Elejas pagasts)
 4. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu (Līvas iela, Ozolnieku pagasts)
 5. Par dzīvojamās ēkas piekritību pašvaldībai (Tomsona iela 23, Nākotne, Glūdas pag.)
 6. Par reālservitūta nodibināšanu par labu nekustamajam īpašumam “Arāji”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā
 7. Par reālservitūta nodibināšanu par labu nekustamajam īpašumam Sila ceļš 9, Garozā, Salgales pagastā, Jelgavas novadā
 8. Par reālservitūta nodibināšanu par labu nekustamajam īpašumam Rīgas iela 39, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Jelgavas novadā
 9. Par saistošajiem noteikumiem Nr. __ "Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2023.gada 5. jūnija saistošajos noteikumos Nr.10 “Jelgavas novada pašvaldības nolikums”"
 10. Par saistošo noteikumu Nr.__ "Jelgavas novada iedzīvotāju padomes nolikums" apstiprināšanu
 11. Pap.DK. Par Jelgavas novada pašvaldības dalību Sociālās uzņēmējdarbības grantu programmā “Augšup”
 12. Pap.DK. Par saistošo noteikumu Nr. „Jelgavas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” apstiprināšanu
 13. Pap.DK. Par saistošo noteikumu Nr._“Jelgavas novada administratīvās teritorijas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” apstiprināšanu