Datums 19. marts, 2024
Laiks14.00
Vieta Jelgavas novada pašvaldība, Pasta iela 37, Jelgava
Jelgavas novada pašvaldības ģerbonis

Darba kārtībā:

 1. Par papildus jautājumu iekļaušanu darba kārtībā
 2. Par ielas nosaukuma maiņu no Roberta Pelšes iela uz Saules iela, Eleja, Elejas pagasts
 3. Par reālservitūta nodibināšanu par labu nekustamajam īpašumam “Kopmaņi”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā
 4. Par zemes vienības daļas nodošanu nomā ar apbūves tiesībām (Eglaines iela 17B, Ozolnieku pag.)
 5. Par zemes vienības sadalīšanu un zemes daļas nodošanu valsts īpašumā bez atlīdzības (54620010075, Līvbērzes pag.)
 6. Par derīgo izrakteņu atradnes ieguves vietas rekultivācijas veidu (Rāmavas, Valgundes pagasts)
 7. Par saistošo noteikumu Nr. „Jelgavas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” apstiprināšanu
 8. Par atteikumu izsniegt lauksaimniecības zemes ierīkošanas atļauju īpašumā “Pūčukalni”, Cenu pagastā, Jelgavas novadā
 9. Par detālplānojuma “Jaunkalniņi”, Brankās, Cenu pagastā, Jelgavas novadā, apstiprināšanu
 10. Par detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (Rožmalas, Sīpoli, Medņi, Vītoliņos, Valgundes pag.)
 11. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Jelgavas novada KU” par ugunsdzēsības hidrantu uzturēšanu un apsaimniekošanu
 12. Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu (Dzelzceļnieku iela 5, Elejas pag.)
 13. Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu (Dzelzceļa ēka 4, Glūdas pagasts)
 14. Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu (Dzelzceļa ēka 1A, Glūdas pagasts)
 15. Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu (Baloži, Atpūta, Svētes pagasts)
 16. Par saistošajiem noteikumiem Nr. __ "Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2023.gada 5. jūnija saistošajos noteikumos Nr.10 “Jelgavas novada pašvaldības nolikums”"
 17. INFORMATĪVS. Par ierobežojumu atvieglošanu nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijās
 18. Pap.DK. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "Jelgavas novada KU" par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas prasību ievērošanas kontroli un uzraudzību
 19. Pap.DK. Par Jelgavas novada domes 2023. gada 30. augusta lēmuma Nr. 13 atcelšanu