06.10.2022.

Lielplatonē tiek aprīkotas Dienas aprūpes centra telpas

18.02.2021

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014 - 2020 projekta LLI - 425 “Daudzfunkcionālo centru - vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība” (OCTOPUS) ietvaros 2020. gada nogalē tika pabeigta telpu atjaunošana Lielplatones pagastā, kur 2022. gada sākumā plānots atvērt Dienas aprūpes centru personām ar garīga rakstura traucējumiem. 

Centrā būs pieejama arī sensorā istaba, kuru kā sociālās iekļaušanas pasākumu varēs izmantot ne tikai centra klienti, bet arī  personas ar funkcionālajiem traucējumiem, seniori, dažāda riksa grupu pārstāvji. Šobrīd notiek centra telpu un sensorās istabas aprīkošana.

Vairāk par projtektu: Daudzfunkcionālo centru - vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība

Lielplatonē tiek aprīkotas Dienas aprūpes centra telpas

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Jelgavas novada pašbvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.​

 
Projekta koordinators:
Annija Klovāne
Tālr.: 63055398