• Projekta Nr. LLI-425
  • Ieviešanas laiks: 01.06.2020.-31.05.2022. (pagarināts līdz  30.11.2022.)
  • Projekta mērķis: veicināt sociālo pakalpojumu pieejamību un veicināt cilvēku ar funkcionālajiem traucējumiem, senioru, riska grupas ģimeņu sociālo iekļaušanu, izveidojot vai uzlabojot multifunkcionālos centrus, kuros tiks nodrošināti sociālie pakalpojumi un iekļaušanas pasākumi arī riska grupas jauniešiem un bērniem.
attels

Projekta nosaukums angļu valodā: Development of Multifunctional Centers as Driver for Social Inclusion and Development of Local Community (OCTOPUS).

Projekta kopējais finansējums:  705 573,37 EUR (t.sk. ERAF finansējums 599 737,33 EUR). Jelgavas novada pašvaldības kopējais finansējums: 114 227,49 EUR (t.sk. ERAF finansējums  97 093,37 EUR, Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums 11 422,75 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums 5 711,37 EUR).

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. - 2020. gadam, www.latlit.euwww.europa.eu.

Projekta vadošais partneris: Zemgales Plānošanas Reģions

 

elgavas novada pašvaldība, Auces novada pašvaldība, Vecumnieku novada pašvaldība (Latvija), Pluņģes rajona pašvaldība, Biržu rajona pašvaldība, Rokišku novada izglītības centrs (Lietuva).

Zemgales plānošanas reģions kopā ar sešām Latvijas un Lietuvas pašvaldībām ir izstrādājis projektu, kura mērķis ir veicināt sociālo pakalpojumu pieejamību un veicināt cilvēku ar funkcionālajiem traucējumiem, senioru, riska grupas ģimeņu sociālo iekļaušanu, izveidojot vai uzlabojot multifunkcionālos centrus, kuros tiks nodrošināti sociālie pakalpojumi un iekļaušanas pasākumi arī riska grupas jauniešiem un bērniem.

Divu gadu laikā Jelgavas, Auces, Vecumnieku novados un Plunges pašvaldībā tiks veidoti četri jauni sociālie pakalpojumi – dienas centrs, dienas aprūpes centrs, kopienas centrs un multifunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs. Savukārt Jelgavas novada,

Biržu un Rokišķu pašvaldībās tiks piedāvāti 14 jauni sociālās iekļaušanas pasākumi: sensorā istaba, mākslas un teātra studijas, angļu valodas kursi, mūzikas un sporta nodarbības, jauno tehnoloģiju mācības senioriem, mācību kursi vecākiem ar bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem, bērnu atpūtas nometnes u.c.

Partneru pašvaldību speciālisti piedalīsies četros pieredzes apmaiņas braucienos un trīs dienu mācību pasākumā. Tiks izveidotas vadlīnijas daudzfunkcionālajiem centriem, lai veiksmīgāk īstenotu dažādus sociālos pakalpojumus un iekļaušanas pasākumus, piemēram, kultūras, sporta un izglītojošas aktivitātes dažādām mazaizsargātām grupām.

Projekta laikā projekta partneri izmēģinās vairākus kopīgus sociālās iekļaušanas pasākumus: pārrobežu pasākums senioriem, nometne riska grupas bērniem, svētki bērniem ar invaliditāti.

Pēc izmēģināšanas visi iekļaujošie pasākumi tiks izvērtēti un pilnveidoti. Projekta rezultātā jaunie un uzlabotie multifunkcionālie centri un tajos piedāvāties sociālie pakalpojumi un iekļaušanas pasākumi Latvijas un Lietuvas reģionos kļūs pieejamāki vismaz 706 cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem, senioriem, ģimenēm ar bērniem ar invaliditāti un bērniem, jauniešiem, kas pakļauti riskam.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Jelgavas novada dome, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta koordinatore:

Inese Cinovska

Attīstības nodaļas Infrastruktūras projektu vadītāja
inese.cinovska [at] jelgavasnovads.lv