Par Attīstības programmas 2019. – 2025. gadam izstrādes uzsākšanu

2018.gada 21.jūnija domes sēdē pieņemts lēmums Nr. 9 "Par Ozolnieku novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu" un atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumiem Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" apstiprināts darba uzdevums, iekļaujot izstrādes procesa un sabiedrības līdzdalības plānu.

2021. gada 28. janvāra domes sēde apstiprināts Invesīciju plāns:

 2017.gada 14.marta domes sēdē apstiprināts Investīciju plāns:

2016.gada 8.marta domes sēdē apstiprinātie aktualizētie Attīstības programmas pielikumi:

2015.gada 20.janvāra domes sēdē apstiprinātie aktualizētie Attīstības programmas pielikumi:

2012. gada 10. jūlija Ozolnieku novada domes sēdē apstiprināja Ozolnieku novada Attīstības programmu 2012. - 2018. gadam.