Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pabalsts ir paredzēts, lai sniegtu atbalstu personām, kuru mājsaimniecība katastrofas vai citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības. Pabalsta krīzes situācijā apmērs katastrofu gadījumos ir līdz 1500euro gadā, bet citos gadījumoe, kad no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pabalsta pieprasītājs saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, ir līdz 700euro gadā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Nepieciešamie dokumenti:
  Klients vēršas ar iesniegumu, iztikas līdzekļu deklarāciju un stihisko nelaimi apliecinošiem dokumentiem (piemēram, Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta aktu, fotogrāfijām,u.c.) pie sociālā darbinieka Jelgavas novada sociālā dienesta sociālo darbinieku pieņemšanas punktā pēc savas dzīvesvietas.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  2. Sociālais darbinieks reģistrē iesniegumu;
  3. Jelgavas novada sociālā dienesta sociālais darbinieks, pieaicinot kādu no pašvaldības atbildīgajām amatpersonām, veic apsekošanu cietušajā mājsaimniecībā un sastāda novērtējuma protokolu, novērtējot pabalsta pieprasītāja pamatvajadzību nodrošināšanas atjaunošanas apmēru;
  4. Jautājumu par pabalsta piešķiršanu izskata Jelgavas novada sociālā dienesta vadības izbraukuma sanāksmē pagastā, kur tiek aicināts piedalīties iesniedzējs, par ko sastāda attiecīgu sanāksmes protokolu, kas ir par pamatu lēmuma par pabalsta piešķiršanu vai atteikuma par pabalsta piešķiršanu pieņemšanai;
  5. Sociālais darbinieks sastāda lēmuma projektu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, ja pabalsta pieprasītāja mājsaimniecības situācija nav atbilstoša kādam no noteikumos noteiktajiem pabalsta piešķiršanas nosacījumiem un nosūta to Jelgavas novada sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas vadītājai;
  6. Jelgavas novada sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas vadītāja izskata dokumentus un lēmuma projektu nodot apstiprināšanai Jelgavas novada sociālā dienesta vadītājai;
  7. Sociālais darbinieks saņem lēmumu, informē par to pabalsta pieprasītāju;
  8. Klientam tiek izmaksāts pabalsts attiecīgās pagasta pārvaldes kasē vai ar pārskaitījumu klienta bankas kontā.

Saņemt pakalpojumu