Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Lai izvērtētu mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, viena no mājsaimniecības personām vēršas Jelgavas novada Sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:
-iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;
- darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiemtrim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;
-izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
- visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinusistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trijiem kalendāra mēnešiem;
-dokumentus, kas apliecinaneregulāra rakstura ienākumus vai citus ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu;
-citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu.
Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 272 EUR pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 EUR pārējām personām mājsaimniecībā.
Maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanai ienākumu slieksnis ir 436 EUR pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 EUR pārējām personām mājsaimniecībā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  1. Klients vēršas ar iesniegumu pie sociālā darbinieka Jelgavas novada sociālā dienesta sociālā darbinieka pieņemšanas punktā pēc savas dzīvesvietas.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  2. Klients iesniedz iesniegumu, aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju, kurā tiek norādīta sekojoša informācija:
  • izziņa par ienākumiem pēdējo trīs mēnešu laikā (algots darbs, stipendijas, kompensācijas, ienākumi no īpašuma pārdošanas, saimnieciskās darbības, gadījuma darbiem);
  • skolniekiem, studentiem - izziņa no mācību iestādes;
  • un iesniedz ienākumus un citus situāciju pamatojošus dokumentus, piemēram, konta izraksts, darba vietas izziņa.
  3. Sociālais darbinieks reģistrē iesniegumu;
  4. Sociālais darbinieks veic personas (ģimenes) apsekošanu deklarētajā dzīvesvietā;
  5. Sociālais darbinieks izskata pabalsta pieprasītāja iesniegtos dokumentus un sastāda lēmuma projektu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, ja pabalsta pieprasītāja mājsaimniecības situācija nav atbilstoša kādam no noteikumos noteiktajiem pabalsta piešķiršanas nosacījumiem un nosūta to Jelgavas novada sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas vadītājai izskatīšanai;
  6. Jelgavas novada sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas vadītāja izskata dokumentus un lēmuma projektu nodot apstiprināšanai Jelgavas novada sociālā dienesta vadītājai;
  7. Sociālais darbinieks saņem lēmumu un informē par to pabalsta pieprasītāju.

Saņemt pakalpojumu