09.12.2022.

Labklājības pārvaldes kontakti

Drukāt
 
Labklājības pārvaldes vadītāja
 
Tālr.: 
e-pasts: 
Adrese: 
Labklājības pārvaldes vadītājas vietniece
Dace Reinika
Tālr.: 26578204
e-pasts: dace.reinika@jelgavasnovads.lv
Adrese: 9.kabinets, 1.stāvs, Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads
Speciāliste administratīvajos jautājumos
Agrita Sīle

Tālr.: 26534996
Adrese: 8.kabinets, 1.stāvs, Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads
Veselības veicināšanas koordinētāja
Dace Mauliņa
Tālr.: 29185381
 

Pārvaldībā esošās iestādes:


Labklājības pārvalde plāno, koordinē un īsteno ģimeņu atbalsta sistēmu pašvaldībā; organizē sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu Jelgavas novada iedzīvotājiem; organizē sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu; sekmē veselības aprūpes pieejamību un nodrošina veselību veicinošu pasākumu norisi pašvaldības iedzīvotājiem; koordinē nodarbinātības jautājumus, sekmē sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu grupu integrāciju sabiedrībā.


Par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas iespējām, tajā skaitā par gaidīšanas rindu,  pilngadīgām abu dzimumu personām ar invaliditāti un pensijas vecuma personām interesēties Jelgavas novada sociālajā dienestā vai pa tālruni 63024965 vai 27047898.


Labklājības pārvaldes nolikums