03.02.2023.

Kompetenču pieeja mācību saturā

07.06.2017
  • Projekts Nr. 8.3.1.1/16/I/002
  • Īstenošanas laiks: 17.10.2016.–16.10.2021.
  • Projekta mērķis: Nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.
Mācību satura aprobācijas  mērķis ir sekmēt kopīgu mācību darba plānošanu katras izglītības iestādes līmenī, izstrādāt un izmēģināt mācību darba organizācijas modeļu paraugus, noskaidrot faktorus, kas sekmē un kavē kompetenču pieejas īstenošanu vispārējā izglītībā.

Galvenās darbības:

  • Mācību satura izstrāde;
  • Mācību satura ieviešanai nepieciešamo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde un aprobācija;
  • Mācību un metodisko līdzekļu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem izveidošana;
  • Diagnostikas instrumentu izstrāde;
  • Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu izstrāde un īstenošana;
  • Mācību satura aprobācijas un ieviešanas nodrošināšanas pasākumu organizēšana Latvijā;
  • Informācijas un publicitātes nodrošināšana.

Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs. Saite uz mājaslapu ŠEIT

Publikācijas:


Attīstības nodaļas izglītības projektu vadītājs:
Gatis Kasparinskis
Tālr.: 63048487
Elejas vidusskolas direktores vietniece mācību jomā
Inese Meldere
Tālr.: 63061258
Šķibes pamatskolas pedagogs
Dace Jakušonoka
Tālr.: 63077289