• Projekta Nr. LL-00059
  • Projekta ieviešanas laiks: 01.02.2024. –31.01.2026.
  • Projekta mērķis: veicināt senioru un cilvēku ar invaliditāti sociālo iekļaušanu Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos, stiprinot nozares speciālistu zināšanas un uzlabojot integrētu pakalpojumu pieejamību, tādējādi veicinot aktīvu, apzinātu un veselīgu novecošanu.
Foto

Projektu atbalstošā programma: Interreg VI-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2021.-2027.gadam

Projekta kopējais finansējums: EUR 619 503,60 (t.sk. ERAF finansējums 495 602,88 EUR), no kura Jelgavas novada pašvaldības kopējais finansējums - 125 000 EUR (t.sk. ERAF finansējums  100 000 EUR, Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums 12 500 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums 12 500 EUR).

Projekta vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions

Projekta partneri: Jelgavas novada pašvaldība un Bauskas novada pašvaldība (Latvija), Rokišķu pašvaldības izglītības centrs un Paņevežu pilsētas pašvaldības administrācija (Lietuva)

Projekta kopsavilkums:

Sadarbojoties projekta partneriem Zemgalē un Panevēžā, projekts risina kopīgus izaicinājumus, ar kuriem saskaras seniori un personas ar īpašām vajadzībām. Tas ietver tādu problēmu risināšanu kā sociālā izolācija, veselības problēmas, fiziskā pasivitāte un saspringtas sociālās attiecības, kas ir izplatītas starp šīm grupām.

Lai pavērtu ceļu iekļaujošākai sabiedrībai, tiks organizēti dažādi integrācijas pasākumi, semināri un inovatīvas kopīgas apmācības, kas īpaši paredzētas senioriem. Turklāt tiks izveidotas iekļaujošas telpas mākslai, dejai, mūzikai, teātrim, sportam, tūrismam, veselībai, valodu un dator prasmju apgūšanai, kā arī citām saistošām aktivitātēm.

Tiks stiprināta speciālistu, kas sniedz integrētus pakalpojumus, kompetence, pilnveidojot vecāka gadagājuma cilvēkiem paredzēto iekļaušanas pasākumu metodiku, daloties ar inovatīvām metodēm, organizējot kopīgas apmācības un izveidojot sadarbības tīklu.

Pozitīvā pieredze par senioru un cilvēku ar invaliditāti veselīgu dzīvesveidu tiks izplatīta festivālā "Aktīva novecošanās" un kopīgā fotoizstādē "Veselības stāsti", kuru papildinās senioru veselīgas novecošanas pieredzes stāsti.

Rezultātā Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos tiks radīta iekļaujošāka un atbalstošāka vide senioriem un cilvēkiem ar invaliditāti.

Projekta nosaukums angļu valodā: Promotion of Active and Healthy Aging

Projekts Programmas mājaslapā: https://latlit.eu/theprojects/active-aging/ 

Oficiālā ES tīmekļa vietne: www.europa.eu

Projekta vadītāja: Kristīne Kūlīte, Starptautisko projektu vadītāja

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Jelgavas novada pašvaldība, un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.