Statuss:
Īstenošanā
  • Projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001
  • Ieviešanas laiks: 01.01.2017. – 31.05.2023.
  • Projekta mērķis: Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” SAM: 8.3.2. Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.

attels

Projekta īstenotājs un finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs - sadarbībā ar projekta sadarbības partneriem – pašvaldībām (arī Jelgavas novada pašvaldību)

Projekta finansējuma avots: Eiropas fondu līdzfinansējums un Nacionālais publiskais finansējums.

 

  • Ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un pielietošana mācībās, IKT resursi, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku ieviešana);
  • Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā.

projekta īstenošanas rezultātā visā Latvijas teritorijā vismaz 253 vispārējās izglītības iestādes būs izstrādājušas un ieviesušas to izglītojamo vajadzībām atbilstošas individuālās pieejas mācību sasniegumu veicināšanai - ieviesušas jaunas mācību pieejas formas mācību satura apguvei (individualizētās nodarbības, nodarbību cikli, mācību vizītes, u.c.), kā arī nodrošinājušas alternatīvu neformālās izglītības pasākumu kopu (tematiskās nometnes, konkursus, inovatīvas interešu izglītības programmas (t.sk. STEM jomā), u.c.) un tām būs pieejama visaptveroša atbalsta sistēma (ārvalstu metodikas un datu krātuves), kā arī pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus.

Agris Dobrovoļskis

Projekta koordinators
agris.dobrovolskis [at] jelgavasnovads.lv

Izglītības pārvaldes interešu izglītības metodiķe:

Ineta Freimane

Galvenā speciāliste profesionālās ievirzes un interešu izglītības jomā
ineta.freimane [at] jelgavasnovads.lv