Statuss:
Īstenošanā
 • Ieviešanas laiks: 01.07.2015. – 31.12.2023.
 • Projekta Nr.: 9.2.2.1./15/I/00
 • Projekta mērķis: Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.
attels
 • Projekta vadošais partneris: Zemgales plānošanas reģions
 • Projekta partneri: 21 Zemgales reģiona pašvaldība (pēc 01.07.2021. administratīvi teritoriālās reformas - 6 Zemgales reģiona pašvaldības), divi valsts sociālās aprūpes centri un deviņas bērnu aprūpes iestādes (trīs no tām uz 01.01.2022. ir likvidētas).
 • Kopējais finansējums: 9 756 350,00 EUR, no kuriem 86,69% ir ESF līdzfinansējums (8 457 897,43 EUR) un 13,31% Valsts budžeta finansējums (1 298 452,57 EUR).

Mērķa sasniegšanai tiks īstenota virkne darbību: izvērtētas personu ar invaliditāti un ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni; izstrādāts detalizēts reģiona DI plāns, kurā izvērtēti esošie pakalpojumi un noteikti nepieciešamie uzlabojumi to optimālai attīstībai; izstrādāti bērnu aprūpes iestāžu un VSAC filiāles reorganizācijas plāni; sniegti sabiedrībā balstīti pakalpojumi personām ar invaliditāti; apmācīti speciālisti; izglītota un informēta sabiedrība.

 1. 545 personām ar garīga rakstura traucējumiem, 630 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un 276 ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem tiks veikts individuālo vajadzību novērtējums un izstrādāti atbalsta plāni;

 2. izstrādāts viens reģiona deinstitucionalizācijas plāns un astoņi bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plāni;

 3. 521 bērns ar funkcionāliem traucējumiem saņems sabiedrībā balstītus pakalpojumus, tai skaitā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (465), dienas aprūpes centra (37) pakalpojumus, īslaicīgās aprūpes jeb "atelpas brīža" pakalpojumus (44) un sociālās aprūpes pakalpojumus (199);

 4. 351 persona ar garīga rakstura traucējumiem saņems sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus: aprūpi mājās un dienas aprūpes centros, specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļos, īslaicīgu sociālo aprūpi, speciālistu konsultācijas, individuālo atbalstu, atbalsta grupas un nodarbības. 53 personas ar garīga rakstura traucējumiem, kas šobrīd dzīvo valsts sociālās aprūpes centros tiks sagatavotas patstāvīgai dzīvei sabiedrībā;

 5. pieaugs audžuģimeņu, aizbildņu un adoptētāju skaits, un samazināsies bērnu skaits iestādēs;

 6. speciālisti un sabiedrība kļūs zinošāka un iekļaujošāka pret personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem.

Publikācijas:

Projekta koordinatori:

Inese Cinovska

Attīstības nodaļas Infrastruktūras projektu vadītāja
inese.cinovska [at] jelgavasnovads.lv

Linda Ozola

Vadītāja vietnieks - Pieņemšana: 4. stāvs, Lielā iela 5/7, Jelgava, LV–3001
linda.ozola [at] jelgavasnovads.lv